آموزش تگ abbr در HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم یکی از تگ های مهم html که ممکن است در طراحی از آن استفاده کنید را به شما معرفی کنیم. تگ <abbr> که برای نشان دادن نام اختصاری یا مخفف یک کلمه یا عبارت طولانی، مانند www ، HTML ، HTTP و … استفاده می شود. در بعضی مرورگرها محتوای نوشته شده بین تگ های <abbr> با خط نقطه چین در زیر متن نمایش داده می شود.

می توانید از صفت “title” (صفت اختیاری) در این تگ استفاده کنید و وقتی ماوس روی محتوای نوشته شده در تگ <abbr> حرکت کند، مقدار صفت title در یک پنجره شناور ظاهر می شود.

ساختار

<abbr title=”HyperText Markup language”>HTML</abbr>

جدول زیر برخی از ویژگی های مربوط به تگ <abbr> را نشان می دهد:

خطی شیوه نمایش
هر دو تگ شروع و تگ پایان دارد. تگ شروع / تگ پایان
معنایی و متنی کاربرد

مثال

همراه با صفت title

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Abbreviation Tag</title>

   </head>

 <body>

    <h2>Abbreviation tag example</h2>

    <p><b>Hover mouse over the content and see the abbreviation</b></p>

               <abbr title=”Hyper Text Transfer protocol”>HTTP</abbr>

    </body>

</html>

مثال

بدون صفت title

<!DOCTYPE html>

 <html>

 <head>

    <title>Abbreviation tag</title>

 </head>

  <body>

   <h2>Abbreviation tag Example</h2>

   <p><abbr>CPU</abbr> is brain of a Computer</p>

  </body>

</html>

ویژگی های عمومی

تگ <abbr> از ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ <abbr> از ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<abbr> بله بله بله بله بله