تگ acronym در HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در سری آموزش های زبان html به معرفی تگ acronym بپردازیم و دلیل عدم پشتیبانی آن در html5 را توضیح دهیم. تگ <acronym> برای تعریف عبارت اختصاری همراه با صفت title برای ارائه توضیحات کامل عبارت استفاده می شود. هنگامی که ماوس را روی محتوا قرار می دهید، توضیحات کلمه در یک پنجره شناور نشان داده می شود.

نکته: تگ <acronym> در ۵ HTML حذف شده است و می توانیم به جای تگ <acronym> از تگ <abbr> استفاده کنیم.

ساختار

<acronym title=”Indian Space Research Organisation”>ISRO</acronym>

در جدول زیر برخی از مشخصات مرتبط با تگ <acronym> آورده شده است:

خطی شیوه نمایش
هر دو تگ شروع و تگ پایان را دارد. تگ شروع / تگ پایان
معنایی / متنی کاربرد

مثال

 <html>

 <head>

    <title>Acronym tag</title>

 </head>

  <body>

   <h2>Acronym tag Example</h2>

   <acronym title=”Indian Space Research Organisation”>ISRO</acronym>

  </body>

</html>

تفاوت بین تگ های <acronym> و <abbr>

اگرچه تگ <acronym> توسط ۵ HTML پشتیبانی نمی شود اما به جای آن می توانیم از تگ <abbr> استفاده کنیم و هر دو تگ نتیجه مشابه ای نشان می دهند.

مثال

<!DOCTYPE html>

 <html>

  <head>

   </head>

  <body>

   <h2>Acronym and Abbreviation Example</h2>

   <acronym title=”Indian Space Research Organisation”>ISRO</acronym>

   <abbr title=”National Aeronautics and Space Administration”>NASA</abbr>

  </body>

</html>

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<acronym> بله بله بله بله بله