آموزش تگ address در HTML : ساختار و ویژگی ها

در این مقاله از آموزش های html در مرکز درس می خواهیم در مورد تگ آدرس در زبان html صحبت کنیم و آن را معرفی و کاربرد آن را بررسی کنیم . تگ <address> برای تعیین اطلاعات نویسندگی مقاله یا صفحه وب استفاده می شود. این تگ می تواند شامل هر نوع اطلاعات مورد نیاز مانند؛ URL، آدرس فیزیکی، شماره تلفن، ایمیل، پیوندهای دیگر و … باشد.

تگ <address> برای متن های مختلف از جمله اطلاعات تماس شرکت در سرآیند صفحه یا اطلاعات تماس مربوط به نویسنده و … مفید است.

در اکثر موارد اطلاعات تماس بین تگ های <address> به صورت مورب در مرورگر نمایش داده می شود.

نکته: برای نشان دادن یک آدرس تصادفی به جای تگ <address> از تگ <p> استفاده کنید، چراکه این تگ باید حاوی اطلاعات تماس اصلی باشد.

ساختار

<address>Contact Author at:<br>

<a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a></address>

اگر بخواهید اطلاعات نویسنده را برای یک مقاله مشخص کنید، باید تگ <address> را درون عنصر <article> قرار دهید.

در جدول زیر مشخصات تگ <address> آورده شده است.

بلوکی نمایش
جاسازی اپلت ها کاربرد
هر دو تگ شروع و پایان را دارد. تگ ها

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Address Tag</title>

</head>

<body>

    <h2>Example of Address tag</h2>

                <address>The article is written by:<b>Harshita</b> <br>Contact Author at:

        <a href=”mailto:[email protected]”>[email protected]</a><br>You can also visit      our blog:

       <a href=”http://javatpoint.blogspot.com/”>javaTpoint blog</a>

                </address>

  </body>

</html>

ویژگی ها

تگ <address> هیچ ویژگی خاص منحصر به خودی ندارد.

ویژگی عمومی

تگ <address> از ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی رویداد

تگ <address> از تمام ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser  Chrome ie browser  IE firefox browser  Firefox opera browser  Opera safari browser  Safari
<address> بله بله بله بله بله