تگ applet در HTML

تگ  <applet> در HTML برای جاسازی اپلت جاوا در یک سند HTML مورد استفاده قرار می گیرد. این عنصر در ۴٫۰ HTML حذف شده است و به جای آن می توانیم از تگ <object> و عنصر جدید اضافه شده <embed> استفاده کنیم. استفاده از اپلت جاوا نیز از بین رفته است و بیشتر مرورگرها استفاده از افزونه ها را پشتیبانی نمی کنند.

نکته: تگ <applet> در ۴٫۰ HTML منسوخ شده است و در ۵ HTML پشتیبانی نمی شود. بنابراین می توانید به جای تگ <applet> از تگ های <object> یا <embed> استفاده کنید.

ساختار

<applet code=”URL” height=”۲۰۰″ width=”۱۰۰″>………….</applet>

در جدول زیر برخی از مشخصات مربوط به تگ <applet> آورده شده است:

بلوکینمایش
جاسازی اپلت هاکاربرد
هر دو تگ شروع و پایان را دارد.تگ ها

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Applet Tag</title>

 </head>

 <body>

   <p>Example of Applet Tag</p>

    <applet code=”Shapes.class” align=”right” height=”۲۰۰″ width=”۳۰۰″>

     <b>Sorry! you need Java to see this</b>

     </applet>

  </body>

</html>

ویژگی ها

ویژگی های خاص

توضیحاتمقدارنام ویژگی
URL فایل کلاس اپلت جاوا را مشخص می کند.URLcode
اندازه عرض صفحه نمایش اپلت را مشخص می کند.پیکسلwidth
اندازه ارتفاع صفحه نمایش اپلت را مشخص می کند.پیکسلheight
موقعیت برنامه اپلت را نسبت به محتوای اطراف آن مشخص می کند.leftrighttopmiddlebottomalign
در صورت عدم پشتیبانی مرورگر از Java، یک متن جایگزین نمایش می دهد..متنalt
نسخه بایگانی یا فشرده یک برنامه اپلت را مشخص می کند.URLarchive
URL یا منبع نمایش سریالی اپلت را مشخص می کند.نام شیobject
آدرس URL دقیق یا نسبی اپلت ها را مشخص می کند. فایل کلاس در ویژگی code مشخص شده است.URLcodebase
فضای افقی اطراف اپلت را مشخص می کند.پیکسلhspace
فضای عمودی اطراف اپلت را مشخص می کند.پیکسلvspace
نام اپلت را مشخص می کند.نامname

ویژگی های عمومی

تگ <applet> از تمام ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ <applet> از تمام ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصرchrome browser Chromeie browser IEfirefox browser Firefoxopera browser Operasafari browser Safari
<applet>پشتیبانی نمی شودپشتیبانی نمی شودبلهپشتیبانی نمی شودبله