کانسار قلعه جوق

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت جغرافیایی:

این منطقه با مساحت حدود ۵۰ کیلومتر مربع به عنوان یکی از نقاط پتانسیل‌دار طلا و عناصر همراه طی اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه‌ای محور سمنان_تربت حیدریه کشف و معرفی گردیده است،این منطقه در غرب تربت حیدریه در شمال جاده کاشمر قرار گرفته است.دستیابی به منطقه اکتشافی از طریق جاده آسفالته کاشمر _تربت حیدریه و از طریق جاده خاکی مذکور منشعب و به سمت شمال به دهکده قلعه‌جوق می‌رسد،صورت می‌گیرد.

– زمین شناسی:

 سنگ‌های منطقه بیشتر شامل واحدهای ولکانیکی رسوبی ائوسن است و فقط در گوشه شمال غرب منطقه بیرون زدگی‌هایی از سنگ‌های آذرین از نوع مونزونیت مشاهده می‌شود.سیستم گسله دارای نقش فعال در ترکیب ریخت شناسی منطقه است ،اغلب آنومالی‌های ژئوشیمیایی منطقه در امتداد گسل‌های شمال‌غرب_جنوب‌شرق به وجود آمده‌اند.

اکثر پدیده‌های کانی‌سازی همراه با فعالیت‌ محلول‌های هیدروترمالی در امتداد زون‌های گسله‌ است.محدوده کل آنومالی‌های طلا در امتداد دره غربی دهکده قلعه جوق و با روند شمال‌غرب_جنوب شرق به وجود آمده‌اند ،به نظر می‌رسد این گسل‌ها زمینه مناسبی را برای فعالیت‌های هیدروترمالی به‌وجود آورده‌اند.

– فعالیتهای اکتشافی انجام شده:

 بر اساس محاسبات آماری صورت گرفته،انتشار طلا در این منطقه در حد لاگ نرمال است.نتایج حاصل از نمونه‌های کانی‌سنگین نشان می‌دهد که در بخش جنوبی آبراهه‌های دهکده قلعه جوق طلا به صورت آزاد در چند نقطه دیده می‌شود که احتمال می‌رود از نوع مزوترمال باشد.