کانسار کوه لار

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت جغرافیایی:

 ایـن کانسار در استان سیستان و بلوچستان و در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرق زاهدان به مختصات’۵۳°۶۰ طول شرقی و ’۴۱°۲۹ عرض شمالی قرار دارد.

زمین شناسی:این محدوده در حاشیه توده نفوذی کوه‌لار و در زون اسکارنی موجود در سنگ‌های کربناته و واحد‌های فلیشی پالئوسن واقع است.

– فعالیتهای اکتشافی انجام شده:

فعالیت‌های اکتشافی در این منطقه در سال‌های اخیر( تا سال ۲۰۰۲ ) توسط شرکت زرکان صورت گرفته است. موارد زیر براساس گزارش شرکت زرکان در جولای 2002 میباشد

_برداشت ۲۴ نمونه آبراهه ای ژئوشیمیایی

 _برداشت ۱۰۷ نمونه سنگی مینرالیزه

   _حفر ۶ ترانشه و برداشت ۵۵ نمونه از آنها

   _حفر ۲۹ گمانه به عمق ۰۵/۱۸۷۵ و برداشت ۱۸۱۵ نمونه از آنها