آموزش تگ del در HTML

تگ برای نشان دادن قسمتی از متن منقضی یا حذف شده از سند استفاده می شود و محتوای حذف شده را نشانه گذاری می کند. اغلب، مرورگر آن را با یک خط کشیده شده روی متن حذف شده نشان می دهد، گرچه این سبک با استفاده از ویژگی های CSS قابل تغییر است.

نکته: برای شناسایی متن حذف شده و متن قرار داده شده از تگ با تگ استفاده کنید، که به ترتیب متن درج شده و حذف شده را در یک سند نمایش می دهند.

ساختار

 Content……..

در جدول زیر برخی از مشخصات تگ آورده شده است:

خطی نمایش
هر دو تگ شروع و پایان را دارد. تگ شروع / تگ پایان
متنی کاربرد

مثال ۱

html>

Del tag

Example of Del Tag

It represent the  deleted  text.

خروجی

HTML del tag

مثال ۲

استفاده از CSS و تگ

html>

Del tag

    del{

        color: red;

        background-color: #fde1e5;}

   ins{

       color:#16c39a;}

Example of Del Tag

Rishi came to Rahul’s palce to shock   surprise  him

خروجی

HTML del tag

ویژگی ها

ویژگی های خاص تگ

توضیحات مقدار نام ویژگی
URL منبعی را مشخص می کند که تغییر یا دلیل حذف متن را توضیح می دهد. URL cite HTML blockquote tag
تاریخ و زمان حذف متن را مشخص می کند. YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD datetime

ویژگی های عمومی

تگ از ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ از ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
del> بله بله بله بله بله