معدن طلای Elvington

MarkazeDarsDefault.jpg

معدن طلای Elvington در محدوده Chegutu و ۱۰۰۰ کیلومتریایالت Mashonaland West زیمباوه واقع شده است. 

معدن طلای Elvington یک معدن زیرزمینی در زیمباوه می باشد. تولیدات طلا در این معدن طی ۹ سال ازسال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ ادامه داشته است. این معدن تحت مالکیت دولت زیمباوه قرار داشته است.

معدن Elvington آخرین معدن طلای بسته شده در کنار معادنVenice و Eureka به شمار میرود. 

– معدنکاری

اخیراً Falcon نصب تکنولوژی SB را بر روی چرخهخوراک انجام داده و آزمایشهای مورد نظر را روی آنها انجام داد. منظور از چرخه تغذیه اتصال به ماشین چرخه تغذیه ای نبود، بلکه ترجیحاً در مورد چرخه خطوط تغذیه ای جمعی مورد استفاده قرار می گرفت. دلیل اینکه این قسمت ها و خطوط چرخه تغذیه کننده مایل هستند، این است که ذرات در حین حرکت در لوله ها از یکدیگر جدا شوند. تأثیر تمرکز دهنده ها برای تولید حداکثر میزان طلا در چرخهثقلی Falcon استفاده میشود. 

در توضیح این فرآیند باید گفت، به اندازه کان سنگ حاوی طلا به عنوان تغذیه کننده توجه شده است. در طول آسیاب ها کانسنگ ها خرد شده و طلای موجود در آن آزاد می شود. این کانسنگ از آسیاب خارج شده و به چرخه بازیابی وارد می شود، اگر تمرکز دهنده ها بر روی چرخه تحت جریان قرار گرفته باشند، به عنوان چرخه تغذیه کننده تعیین می شود. 

این فرآیند در مورد معدن طلای Elvington زیمباوه ثابت شده است. بعضی ازشرکتها این روش را پذیرفته اند و معمولاً مرحله چرخه تغذیه ای را تغییر می دهند. بر اساس این طرح ها قسمت های تخریب شده بازسازی شده و قسمت های اطراف معدن طلای Elvington به شرکت معدنی Anglo American واگذار گردید. همچنین شرکت تصمیم گرفت تا قسمتهای فرورفته معدن را مجدداً بازگشایی نماید.

تجهیزات معدن کاری معدن Elvington در نزدیکی Harare دستگاه های تغلیظ کننده نصب گردید و نتایج زیر بدست آمد:

– بازیافت گذشته (فقط لیچینگ) : ۷۶ درصد

-بازیافت کنونی ( لیچینگ به همراه SB21 : 88 درصد)

-باقیمانده لیچینگ (فقط لیچینگ) : ۶۴/۰ گرم در تن

-باقیمانده لیچینگ (لیچینگ به همراه SB21) : 40/0 گرم درتن )کاهش ۳۱ درصدی)

-افزایش بازیافت طلا : ۵ کیلوگرم در ماه