اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS

MarkazeDarsDefault.jpg

۱-۱-مقدمه :

سازمان زمین شناسى  و اکتشافات معدنى کشور مبنى بر انجام عملیات ژئوفیزیکى به روش IP ,RS  در منطقه ساریلار در نزدیکى شهرستن اهر به منظور اکتشاف رگه هاى سیلیسى طلا دار ،طى حکم شماره ۲۴۰۶ ،اکیپ دو نفره اى شامل فیروز جعفرى به عنوان سرپرست گروه و حسین ایرانشاهى ،تکنسین در مهر ماه ۸۶ به مدت ۲۰ روز به محل اجراى حکم اعزام نمود .

در این ماموریت تعداد ۱۴۰۰ اندازه گیرى با ۱۰ آرایش دایپل – دایپل به موازات هم تقریبا” عمود بر رگه مورد نظر برداشت شد.

۱-۲-موقعیت جغرافیایى و راههاى ارتباطى:

محدوده برداشت ۱:۵۰۰۰ زگلیگ با وسعت تقریبى ۱۵ کیلومتر مربع ،در فاصله ۱۱ کیلومترى (فاصله هوایى) شرق اهر ،در استان آذربایجان شرقى قرار دارد .شکل یک موقعیت جغرافیایى محدوده مورد مطالعه و تصویر شماره ۱ عکس ماهواره اى محدوده مورد مطالعه را نشان مى دهد که مستطیلى مشکى محل دقیق برداشتهاى ژئوفیزیک را نمایش میدهد .

۱-۳-مطالعات زمین شناسى درمحدوده ساریلار

به طور کلى ،چهار واحد سنگ شناسى در محدوده مورد بررسى قابل تفکیک است :

۱-واحد ائوسن بالایى : شامل سنگ هاى آوارى و گدازه هاى آوارى با ترکیب حد واسط .

۲-واحد بعد از ائوسن : شامل سنگ هایى با ترکیب اسیدى ( ریوداسیتى ).

۳-واحد الیگوسن : شامل توده نفوذى با ترکیب مونزوسینیت .

۴-واحد کواترنرى :شامل رسوبات آبرفتى دشت و آبرفت هاى جوان رودخانه اى .

مهم ترین سیماى کانى سازى در محدوده مورد مطالعه ،زون هاى کانى سازى رگه اى – رگچه اى مى باشد که توسط گسل ها و زون هاى گسلى کنترل شده است .در مجموع ۱۱ رگه و زون گسلى که در آن کانى سازى رخ داده ،شناسایى گردیده است که امتداد اغلب آنها شمال باختر – جنوب خاور مى باشد .پهناى رگه ها و زون ها ى کانى سازى از ۱ متر تا ۲۰ متر و طول قابل مشاهده آنها از ۳۰۰ متر تا ۷۵۰ متر در تغییر است .

کانى اصلى تشکیل دهنده رگه ها و زون ها ى کانى سازى  کوارتز است .همچنین کانه هاى تشکیل دهنده آنها عبارتند از :روتیل ،پیریت ،کالکوپیریت ،گالن ،تترائدریت ،طلا ،کوولیت ،آزوریت – مالاکیت ،اکسیدهاى ثانویه و آبدار آهن .ساخت و بافت بیشتر رگه ها و زون هاى کانى سازى از نوع برشى است .

در محدوده مورد مطالعه ،اغلب سنگ ها و به ویژه واحد توفى و گدازه اى ائوسن بالایى تحت تاثیر محلول گرمابى ،متحمل تغییرات شیمیایى و کانى شناسى شده است .دگر سانى گرمابى فراگیر در محدوده مورد بررسى ،دگرسانى پروپیلیتى است .از دیگر انواع دگرسانى آرژیلیکى در شرایط گرمابى و بخشى نیز در اثر اکسیداسیون سولفیدها و تشکیل سیالات اسیدى بوجود آمده است دگرسانى گرمابى در حاشیه رگه ها شامل سیلیسى شدن ،آرژیلیکى شدن ،سریسیتى شدن مى باشد .

به منظور مطالعات ژئوشیمیایى و عیار سنجى ،در این مرحله از تحقیق بیش از ۸۲۹ نمونه از رگه ها زون هاى کانى سازى و نیز هاله دگرسانى آنها ( کمر بالا و کمر پایین )برداشت شده است براساس نتایج بدست آمده ،طلا در تمامى رگه ها و زون ها ى گسلى که در ان کانى سازى مشاهده مى شود،وجود دارد .بیشترین عیار طلاى اندازه گیرى شده در محدوده مورد مطالعه ۱۶گرم در تن (PPM ) ،مربوط به یک رگه سیلیسى با ضخامت ۳۰ سانتى متر از زون پهنه سیلیسى شماره ۳ مى باشد .

با توجه به پراکندگى رگه هاى سیلیسى در محدوده ء برداشت ۱:۵۰۰۰ زگلیگ ،این محدوده از نظر کانى سازى به سه بخش :کانى سازى زگلیگ ،کانى سازى خیارلوو کانى سازى ساریلار تفکیک شده است .اکتشافات سطحى در دو کانى سازى اول به اتمام رسید ه،که بررسى هاى اولیه در اغلب رگه ها نشان مى دهد که عیار متوسط سطحى طلا در این کانى سازى ها در حدود PPb500 مى باشد .

در کانى سازى ساریلار نمونه برداریهاى سطحى اولیه ،با روش Random Chip  انجام شده است .عیار بالاى طلا و همچنین ممتد بودن آن در طول زمان سیلیسى که طول آن در حدود ۷۵۰ متر مى باشد ،ادامه عملیات اکتشافى را در این کانى سازى توجیه نمود به طوریکه عیار متسط طلا در بخشى از رگه به طول ۱۷۶ متر و به ضخامت متوسط ۶۸/۱۵ متر ،در حدود ،۷۶/۳ ppm  مى باشد ( پیمان پورنیک ۱۳۸۶).