معرفی نحوه اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS

1-1-مقدمه :

سازمان زمين شناسى  و اکتشافات معدنى کشور مبنى بر انجام عمليات ژئوفيزيکى به روش IP ,RS  در منطقه ساريلار در نزديکى شهرستن اهر به منظور اکتشاف رگه هاى سيليسى طلا دار ،طى حکم شماره 2406 ،اکيپ دو نفره اى شامل فيروز جعفرى به عنوان سرپرست گروه و حسين ايرانشاهى ،تکنسين در مهر ماه 86 به مدت 20 روز به محل اجراى حکم اعزام نمود .

در اين ماموريت تعداد 1400 اندازه گيرى با 10 آرايش دايپل – دايپل به موازات هم تقريبا” عمود بر رگه مورد نظر برداشت شد.

1-2-موقعيت جغرافيايى و راههاى ارتباطى:

محدوده برداشت 1:5000 زگليگ با وسعت تقريبى 15 کيلومتر مربع ،در فاصله 11 کيلومترى (فاصله هوايى) شرق اهر ،در استان آذربايجان شرقى قرار دارد .شکل يک موقعيت جغرافيايى محدوده مورد مطالعه و تصوير شماره 1 عکس ماهواره اى محدوده مورد مطالعه را نشان مى دهد که مستطيلى مشکى محل دقيق برداشتهاى ژئوفيزيک را نمايش ميدهد .

1-3-مطالعات زمين شناسى درمحدوده ساريلار

به طور کلى ،چهار واحد سنگ شناسى در محدوده مورد بررسى قابل تفکيک است :

1-واحد ائوسن بالايى : شامل سنگ هاى آوارى و گدازه هاى آوارى با ترکيب حد واسط .

2-واحد بعد از ائوسن : شامل سنگ هايى با ترکيب اسيدى ( ريوداسيتى ).

3-واحد اليگوسن : شامل توده نفوذى با ترکيب مونزوسينيت .

4-واحد کواترنرى :شامل رسوبات آبرفتى دشت و آبرفت هاى جوان رودخانه اى .

مهم ترين سيماى کانى سازى در محدوده مورد مطالعه ،زون هاى کانى سازى رگه اى – رگچه اى مى باشد که توسط گسل ها و زون هاى گسلى کنترل شده است .در مجموع 11 رگه و زون گسلى که در آن کانى سازى رخ داده ،شناسايى گرديده است که امتداد اغلب آنها شمال باختر – جنوب خاور مى باشد .پهناى رگه ها و زون ها ى کانى سازى از 1 متر تا 20 متر و طول قابل مشاهده آنها از 300 متر تا 750 متر در تغيير است .

کانى اصلى تشکيل دهنده رگه ها و زون ها ى کانى سازى  کوارتز است .همچنين کانه هاى تشکيل دهنده آنها عبارتند از :روتيل ،پيريت ،کالکوپيريت ،گالن ،تترائدريت ،طلا ،کووليت ،آزوريت – مالاکيت ،اکسيدهاى ثانويه و آبدار آهن .ساخت و بافت بيشتر رگه ها و زون هاى کانى سازى از نوع برشى است .

در محدوده مورد مطالعه ،اغلب سنگ ها و به ويژه واحد توفى و گدازه اى ائوسن بالايى تحت تاثير محلول گرمابى ،متحمل تغييرات شيميايى و کانى شناسى شده است .دگر سانى گرمابى فراگير در محدوده مورد بررسى ،دگرسانى پروپيليتى است .از ديگر انواع دگرسانى آرژيليکى در شرايط گرمابى و بخشى نيز در اثر اکسيداسيون سولفيدها و تشکيل سيالات اسيدى بوجود آمده است دگرسانى گرمابى در حاشيه رگه ها شامل سيليسى شدن ،آرژيليکى شدن ،سريسيتى شدن مى باشد .

به منظور مطالعات ژئوشيميايى و عيار سنجى ،در اين مرحله از تحقيق بيش از 829 نمونه از رگه ها زون هاى کانى سازى و نيز هاله دگرسانى آنها ( کمر بالا و کمر پايين )برداشت شده است براساس نتايج بدست آمده ،طلا در تمامى رگه ها و زون ها ى گسلى که در ان کانى سازى مشاهده مى شود،وجود دارد .بيشترين عيار طلاى اندازه گيرى شده در محدوده مورد مطالعه 16گرم در تن (PPM ) ،مربوط به يک رگه سيليسى با ضخامت 30 سانتى متر از زون پهنه سيليسى شماره 3 مى باشد .

با توجه به پراکندگى رگه هاى سيليسى در محدوده ء برداشت 1:5000 زگليگ ،اين محدوده از نظر کانى سازى به سه بخش :کانى سازى زگليگ ،کانى سازى خيارلوو کانى سازى ساريلار تفکيک شده است .اکتشافات سطحى در دو کانى سازى اول به اتمام رسيد ه،که بررسى هاى اوليه در اغلب رگه ها نشان مى دهد که عيار متوسط سطحى طلا در اين کانى سازى ها در حدود PPb500 مى باشد .

در کانى سازى ساريلار نمونه برداريهاى سطحى اوليه ،با روش Random Chip  انجام شده است .عيار بالاى طلا و همچنين ممتد بودن آن در طول زمان سيليسى که طول آن در حدود 750 متر مى باشد ،ادامه عمليات اکتشافى را در اين کانى سازى توجيه نمود به طوريکه عيار متسط طلا در بخشى از رگه به طول 176 متر و به ضخامت متوسط 68/15 متر ،در حدود ،76/3 ppm  مى باشد ( پيمان پورنيک 1386).