آموزش Foreach در php

حلقه foreach برای نمایش مقدار آرایه به کار می رود که ما در این مقاله از مرکز درس می خواهیم شما را با سینتکس های آن و نحوه کار با آن آشنا کنیم.

شما می توانید از طریق کلید واژه “as” دو پارامتر درون foreach را به صورت مجزا تعریف کنید. اولین پارامتر باید نام پارامتر موجود باشد که در آن می خواهید عناصر یا کلیدی را نمایش بدهید.

در موقعیت پارامتر دوم، می توان دو متغیر را تعریف کرد: یکی برای (Key(Index و دیگری برای value.

اگر فقط یک متغیر را در موقعیت پارامتر دوم تعریف کنید؛ این متغیر شامل مقدار آرایه ها می باشد (به صورت پیش فرض مقدار آرایه نمایش داده می شود).

سینتکس

foreach ($array as $value)

{

code to be executed;

}

برای هر حلقه، مقدار عنصر آرایه فعلی به متغیر value$ تخصیص داده می شود ( اشاره گر آرایه یکی حرکت می کند) – بنابراین در تکرار حلقه بعدی، شما به مقدار آرایه بعدی می پردازید.

مثال زیر نشان دهنده یک حلقه است که مقادیری را چاپ می کند که به آرایه داده شده مربوط می شود:

$person=array(“alex”, “simon”,”ravi”);

foreach ($person as $val)

{

echo $val.”
”;

}

?>

خروجی بالا به شکل زیر است:

در مثال بالا، یک متغیر آرایه (person$) مقادیر آرایه را نگه می دارد. در این جا، می خواهیم تمام عناصر یک آرایه را بدون انتقال مقدار شاخص چاپ کنیم.

ما از حلقه ( )foreach استفاده کرده ایم. در این حال نام متغیر (person$ به عنوان val$) انتقال داده می شود. این بدان معنی است که val$ تمام عناصر یک آرایه را جمع آوری می کند. قرار دادن val$ در عبارت echo تمامی عناصر را به صورت خروجی نشان می دهد .

تعریف نام رنگ ها و شاخص آنها

$color=array(“r”=>”red”, “g”=>”green”,”b”=>”black”,”w”=>”white”);

foreach ($color as $key=>$val)

{

echo $key.”–“.$val.”
”;

}

?>

در مثال بالا، متغیر color$ مقادیر (“red”, “green”, “black”,”white”) را روی شاخص های (“r”,”g”,”b”,”w”) اتخاذ می کند. اگر بخواهیم تمام مقادیر را با شاخص آنها نشان بدهیم؛ از حلقه ( )foreach استفاده می کنیم. درون ( )foreach  ما سه آرگومان نام های آرایه را قرار می دهیم، که (index($key و (value($val توسط یک “as” از هم جدا شده اند.

اکنون متغیر val$ را برای نمایش مقادیر آرایه، و متغیر key$ را برای نمایش شاخص فراخوانی می کنیم.

یافتن حاصل جمع دو آرایه داده شده

$array=array(10,11,12,13,14,15);

$sum=0;

foreach ($array as $x)

{

$sum=$sum+$x;

}

echo “Sum of given array = “.$sum;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر می باشد:

Sum of given array = 75

(حاصل جمع آرایه های داده شده ۷۵ است).

در مثال بالا، سه متغیر array$ بیان شده است که عناصر یک آرایه را اتخاذ می کند؛ sum$ مقدار ۰ را اتخاذ می کند؛ متغیر های (array$ و x$) را درون حلقه ( )loop قرار می دهیم.

به این ترتیب مقادیر آرایه یکی یکی فراخوانی شده و جمع انجام می شود

($sum=$sum+$x)

تا زمانی که آرایه به پایان برسد.

در نهایت، مقدار sum$ با عبارت echo آورده می شود تا مجموع آرایه داده شده نمایش داده شود. خروجی به صورت بالا چاپ می گردد.