آموزش ساده ترین روش جذر گرفتن در اکسل (تکنیک های ریاضی)

اگر می خواهید ریشه دوم یک عدد را در اکسل محاسبه کنید، می توانید از فرمول جذر استفاده کنید. در این مقاله از مرکز درس می خواهیم روش جذر گرفتن از یک عدد را در اکسل بیاموزیم.

جذر گرفتن در اکسل

می توانید از تابع SQRT در نسخه های: Excel2013 ، Excel2010 ، Excel2007 ، Excel2003 استفاده کنید.

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

اکسلC:UsersPCDesktopimage-15.png

  • در سلول B2 فرمول (SQRT(A2= را بنویسید.
  • با قرار دادن فرمول در خانه های دیگر، جذر اعداد را در اکسل بدست می آوریم.

اکسلC:UsersPCDesktopimage-25.png

چند مورد که باید در نظر گرفته شود:

  • سلول B8 خطای #NUM! را نشان می دهد.
  • دلیل به وجود آمدن این خطا وجود عدد منفی است.
  • سلول B9 خطای #VALUE! را نشان می دهد.
  • دلیل به وجود آمدن این خطا این است که مقدار وارد شده را نمی توان به عنوان یک عدد به حساب آورد.

با این روش می توانید جذر اعداد را در اکسل محاسبه کنید.