آشنایی با انواع سکه طلای موجود در بازار

آشنایی با انواع سکه طلای موجود در بازار

خلاصه ای از سکه ها

سکه عبارت است از قطعه فلزی با وزن، عیار، جنس و شکل معیّن که برروی آن علایم و اشکال رسمی نقش شده باشد، این سکه پشتوانه ارزی هر کشور می باشد و بدین دلیل ضرب سکه باید قانونی انجام گیرد.
در عصر صفویه برای تطبیق تجارت ایران با ارز اسمی و مشترک تجارت در منطقه مدیترانه به ضرب سکه های طلا مبادرت نمودند که به آن اشرفی طلا میگفتند، وزن سکه اشرفی طلا برابر با ۸۸/۲ گرم می باشد و سکه عباسی واحد رسمی دیگری است که در عصر صفویه ضرب نمودند که جنس این سکه نقره می باشد.

سکه ها عبارتند از:
– سکه توله هندی که عیار آن ۲۴ (۹۹۵) است و وزن آن ۶۰۰/۱۱ گرم می باشد.
– سکه مریمی که عیار آن ۲۴ (۹۹۵) و وزن آن برابر ۱۴ گرم می باشد.
– سکه اونس که عیار آن مطابق با ۲۴ عیار می باشد.

– مهم:
اگر سکه مریمی و اونس و توله هندی و هر سکه ۲۴ عیار دیگری را حرارت دهید، هیچ نوع تغییر رنگی در آنها مشاهده نخواهد نمود.
– سکه اشرفی ۲۴ عیار
– سکه ژرژ ۲۲ عیار
– سکه لیر عثمانی ۲۲ عیار

انواع سکه های سوییسی

سکه های سوییسی که انواع زیر ضرب گشته اند و در تمامی دنیا رایج و شناخته شده اند عبارتند از:

۱- سکه شانس ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۲- سکه مریمی ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۳- سکه ماکنولیا ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۴- سکه زیتون ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۵- سکه عقاب نشان ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۶- سکه میکا ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۷- سکه چهار گوش ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۸- سکه درخت خرما ۱ گرمی ۵ گرمی ۱۰ گرمی ۲۰ گرمی ۵۰ گرمی
۹- سکه قرآن یک اونسی که هر اونسی برابر با ۱۰۰/۳۱ گرم می باشد.

تذّکر:
عیار سکه های سوییسی ۲۴ یا ۹/۹۹۹ است یعنی همگی شمش هستند.
– وزن سکه کندی امریکا ۱۳۰/۸ گرم وعیار آن برابر ۲۴ می باشد.
– سکه های ۵ منافی و ۱۰ منافی که عیار آن برابر ۲۲ می باشد.

سکه های بهار آزادی یا سکه های ۹۰۰ عیار

– سکه های بهار آزادی

سکه بهار آزادی با عیار ۶/۲۱ که عموماً آن را ۲۲ عیار میشناسند و وزن آن ۱۳۳/۸ گرم و قطر آن ۲۲ میلیمتر می باشد.
سکه پهلوی که هم وزن و به اندازه سکه کامل بهار آزادی یعنی عیار ۲۲ و وزن ۱۳۳/۸ گرم و قطر آن ۲۲ میلیمتر می باشد.
سکه نیم بهار آزادی وزن ۰۶۶۵/۴ گرم و با قطر ۱۹ میلیمتر و عیار آن ۲۲
سکه ربع بهار آزادی وزن ۰۳۲۲۵/۲ با قطر ۱۴ میلیمتر و عیار آن ۲۲

– سکه های پهلوی

۱ پهلوی وزن آن برابر با ۱۳۳/۸ گرم قطر ۲۲ میلیمتر ۲۲ عیار
نیم پهلوی وزن آن برابر با ۰۶۶۵/۴ گرم قطر ۱۹ میلیمتر ۲۲ عیار
ربع پهلوی وزن آن برابر با ۰۳۲۲۵/۲ گرم قطر ۱۴ میلیمتر ۲۲ عیار
۵/۲ پهلوی وزن آن برابر با ۳۳۲۵/۲۰ گرم قطر۳۰ میلمیتر ۲۲ عیار
۵ پهلوی وزن آن برابر با ۶۶۵/۴۰ گرم قطر۴۰ میلیمتر ۲۲ عیار
۱۰ پهلوی وزن آن برابر با ۳۳/۸۱ گرم قطر۵۰ میلیمتر ۲۲ عیار

– سکه های دوره قاجار

ناصرالدین شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
مظفرالدین شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
احمد شاهی وزن آن برابر با ۷۳۰/۲ گرم ۲۲ عیار
سکه مکزیکی زون آن برابر با ۶۰۰/۴۱ گرم ۲۲ عیار
سکه دینار طلا وزن آن برابر ۴۵۶/۳ گرم ۲۲ عیار
سکه ۲۰ دلاری وزن آن برابر با ۴۰۰/۳۳ گرم ۲۲ عیار
سکه عثمانی وزن مخصوص ندارد ۲۲ عیار
سکه قسطنطنیه وزن مخصوص ندارد ۲۲ عیار

– طریقه شناخت تجربی سکه ها

شناخت تجربی که از سکه های بانکی دادیم اینکه از روی صدای انداختن آن برروی زمین وزنگ ادامه دار و تقریبا ممتد آن و نوشته های واضح و مشخص که برروی حک گردیده می تواند باشد.
– مهم:
باید بدانیم تنها مرجع قانونی و تعیین عیار فلزات گرانبها در داخل کشور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.

موارد قانونی غیرمجاز و ضرب سکه های تقلبی

هر کسی شبیه هر نوع مسکوک طلا و نقره داخلی و یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی و سکه های حکومت قبلی ایران اعم از لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شوند بسازد و یا عالماً وارد کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج قلب نماید مشمول مجازات از یک تا ده سال حبس خواهد شد.
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن و بریدن و نضایر آن از مقدار مسکوکات طلا و یا نقره ایرانی و یا خارجی نماید و یا از وزن آن بکاهد یا عالماً و یا عمداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت نماید یا آن را در داخل کشور نماید به حس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد گردید.