طلا در تفسیر علیین

MarkazeDarsDefault.jpg

تفسیر علیین         61    [سوره آل‏عمران(۳): آیه ۹۱] …..  ص : ۶۱

۹۱- مِلْ‏ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً: به مقدار تمام روى زمین، طلا.

تفسیر علیین         81    [سوره النساء(۴): آیه ۲۰] …..  ص : ۸۱

۲۰- قِنْطاراً: ثروت فراوان، مقدارى از طلا که پوست گاوى را پر کند.

تفسیر علیین         192    [سوره التوبه(۹): آیه ۳۵] …..  ص : ۱۹۲

۳۵- یَوْمَ یُحْمى‏ عَلَیْها فِی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ: روزى که طلا و نقره‏ها را در آتش جهنم داغ مى‏کنند و بر پیشانى و پهلو و پشت آنان مى‏چسبانند. «کىّ» به معناى چسبانیدن چیز داغ بر عضوى از اعضاى بدن.

تفسیر علیین         244    [سوره یوسف(۱۲): آیه ۷۰] …..  ص : ۲۴۴

۷۰- السِّقایَهَ: ظرف مخصوص آب خوردن که با آن گندم و مانند آن را نیز کیل مى‏کردند. از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که از طلا بوده است.

تفسیر علیین         251    [سوره الرعد(۱۳): آیه ۱۷] …..  ص : ۲۵۱

مِمَّا یُوقِدُونَ: از چیزهایى که در آتش ذوب مى‏کنند مانند طلا و نقره.

تفسیر علیین         291    [سوره الإسراء(۱۷): آیه ۹۳] …..  ص : ۲۹۱

۹۳- زُخْرُفٍ: طلا و جواهر و هر چیز زینتى.

تفسیر علیین         450    [سوره الصافات(۳۷): آیه ۱۲۵] …..  ص : ۴۵۰

۱۲۵- بَعْلًا: به دو معنا آمده است: ۱- بت مخصوص که از طلا ساخته شده بود. ۲- ربّ و آقا.

تفسیر علیین         492    [سوره الزخرف(۴۳): آیه ۳۵] …..  ص : ۴۹۲

۳۵- زُخْرُفاً: به دو معنا آمده است: ۱- طلا.

تفسیر علیین         492    [سوره الزخرف(۴۳): آیه ۳۵] …..  ص : ۴۹۲

یعنى «جعلنا لهم مع ذلک ذهبا»: علاوه بر آن نقره‏ها طلا هم براى آنان قرار مى‏دادیم. ۲- هر آنچه دلخواه کافر بود به او مى‏دادیم.

تفسیر علیین         493    [سوره الزخرف(۴۳): آیه ۵۳] …..  ص : ۴۹۳

۵۳- أَسْوِرَهٌ مِنْ ذَهَبٍ: النگوهایى از طلا.

تفسیر علیین         592    [سوره الغاشیه(۸۸): آیه ۱۴] …..  ص : ۵۹۲

۱۴- أَکْوابٌ: به دو معناست: ۱- جمع «کوب»، به معناى آفتابه بدون لوله و دستگیره. که مخصوص آب خوردن است. ۲- ظرفهاى مخصوص آب خوردن که از طلا و نقره است.