واحدهای توزین طلا

MarkazeDarsDefault.jpg

– هر گرم ۱۰۰۰ میلی گرم و هر میلی گرم یک سوت است.
– هر گرم ۱۰۰۰ سوت است.
واحد دیگری که هنوز در نزد طلافروشان و جواهر فروشان مصطلح است مثقال می باشد که هر مثقال برابر ۴ گرم و ۶۰۸ سوت است یعنی ۶۰۸/۴ گرم.
– تذکّر: 
واحد وزنی سنّتی دیگری که هنوز پس از طی زمانهای زیاد وطولانی در بین زرگرها در بعضی از نقاط کشور مورد استفاده قرار میگرد: نخود، لپه و گندم است که:
– هر نخود برابر است با ۱۹۲ سوت است.
– هر نخود برابر است با ۲ لپه است.
– هر لپه برابر است با۲ گندم است.
مهم: برای توزین سنگهای قیمتی از واحد وزنی قیراط استفاده می نمایند.
هر قیراط برابر با ۲۰۰ سوت است.
هر ۵ قیرایط برابر با ۱ گرم است.
مهم: آنچه در اصطلاح و در بازار سنّتی زرگرها مثقال شرعی گفته می شود با مثقال معمولی متفاوت است. هر مثقال شرعی برابر با ۱۸ نخود است در حالیکه هر مثقال معمولی برابر با ۲۴ نخود است.
واحد توزین فلزات در کشورهای اروپایی و آمریکایی:
هر انس تروی دقیقاً برابر با ۱۰۳۴۳۱/۳۱ گرم است.
واحد وزنی دیگر پوند است که عبارت است از پوند تروی و پوند معمولی است.
– پوند تروی برابر با ۱۲ انس است.
– پوند معمولی برابر با ۱۶ انس است.
نام دیگر انس معمولی، انس لندن می باشد. که هر انس معمولی برابر ۲۸ گرم می باشد. واحد اندازه گیری متداول دیگری که در طلا جواهر سازی اروپا و آمریا وجود دارد که پرین نامیده می شود. هر گرین برابر با۶۴۸ گرم است..
ینی ویت واحد اندازه­گیری دیگری در سیستم تروی است. هرپنی ویت برابر با ۲۴ گرین است.
تذکّر:
در ترازوهای معمولی که در آنها از وزنه استفاده میگردد وزن هر وزنه یاسنگ برروی آن حد گردیده است و بهتر است پس از توزین طلا و جواهرات باتر از روی معمولی هر سنگ در جای خودش در داخل جعبه چوبی مخصوص قرار دهیم تا دچار سردرگمی و اتلاف وقت نگردیم.
– طلای شرعی: 
به مقدار ۱۶ نخود طلای ۲۴ عیار یک مثقال طلای شرعی گفته می شود.