آموزش تگ hr در HTML

یک شکست موضوعی در سطح پاراگراف در سند HTML به وجود می آورد. این تگ هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهید به طور ناگهانی موضوع را در سند تغییر دهید. این تگ یک خط افقی بین آنها ترسیم می کند. با نام Horizontal Rule نیز در HTML شناخته می شود.

مثال

HTML

HTML is a language for describing web pages.


HR Tag 

 HR tag is used to draw a horizontal line within the texts to sepate content.

خروجی

آموزش تگ hr در HTML

تگ HR

از تگ HR برای ترسیم یک خط افقی در متن برای جدا کردن محتوا استفاده می شود.

تگ HR در ۴٫۰۱ HTML و HTML5؟

در ۴٫۰۱ HTML ، تگ


یک خط افقی را نشان می دهد در حالی که در ۵ HTML یک وقفه موضوعی را تعریف می کند. در ۵ HTML از CSS برای ویژگی های طرح بندی استفاده می شود.

تگ HR در HTML و XHTML

در HTML نیازی به تگ بسته


نیست، در حالی که در XHTML باید تگ بسته داشته شود.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari

بله بله بله بله بله