اجزای سازنده HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم شما را با اجزای سازنده html که خیلی مهم و اساسی هستند آشنا کنیم.

اجزای سازنده HTML

هر سند HTML دارای دو عنصر سازنده اصلی است:

  • تگ ها: هر تگ HTML دربردارنده محتوایی است و به آن معنای خاصی اعمال می کند. هر تگ بین دو علامت نوشته می شود.
  • صفات: یک صفت یا ویژگی در HTML اطلاعات اضافی در مورد عنصر ارائه می دهد. صفات در تگ شروع قرار می گیرند. هر صفت HTML دو قسمت دارد: نام صفت و مقدار صفت.

قواعد ساختاری

محتوا ” مقدار صفت” = نام صفت نام تگ>

  • عناصر: هر عنصر HTML یک جزء مستقل است. همه چیزهایی که در تگ قرار می گیرند به عنوان عنصر در نظر گرفته می شوند.

اجزای سازنده HTML

مثال

html>

    The basic building blocks of HTML

The building blocks

This is a paragraph tag

 style=”color: red”>The style is attribute of paragraph tag

       The element contains tag, attribute and content

خروجی کد

The building blocks

This is a paragraph tag

The style is attribute of paragraph tag

The element contains tag, attribute and content