کانسار طلای خونیک

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت جغرافیایی:

 محدوده موردمطالعه اکتشافی در مرحله نیمه تفضیلی بر اساس اکتشاف ژئوشیمیایی مقدماتی۱:۱۰۰۰۰۰برگه مختاران بوده که بین طولهای جغرافیای “۰۰’۳۱ °۵۹ ـ “۰۰’۰۸°۵۹وعرضهای جغرافیایی” ۰۰’۲۶°۳۲ـ “۰۰’۲۱°۳۲ تحت عنوان کوه خونیک وکوه جقنه از نقشه۱:۵۰۰۰۰برزاج واقع گردیده است.

 – زمین شناسی:

بخشهای شمالی و جنوبی محدوده شامل رسوبات کواترنر با موفولوژی پست و دشت، بعد از آن به سمت ارتفاعات شاهد واحدهای آلتره آندزیتی با مورفولوژی نرم، ملایم و کم ارتفاع به رنگ روشن متمایل به زرد با آلتراسیون کائولینیتی شدید و درنهایت به سمت مرکز و ارتفاعات محدوده شاهد مورفولوژی مرتفع برنگ تیره شامل واحدهای سنگی آندزیت و داسیت می باشیم. کانه زایی منطقه مذکور به احتمال زیاد در ارتباط با توده نفوذی نیمه عمیق میکرودیوریت می باشد.

فعالیت های اکتشافی انجام شده: درمرحله مطالعات نیمه تفضیلی پس ازاخذ ۲۷۳نمونه ژئوشیمی، ۶۴ نمونه کانی سنگین و۴۱نمونه مینرالیزه و نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهی ،حدود۳/۱ ازکل نمونه های کانی سنگین طلادار بوده و دربعضی نمونه ها حتی ۲۰ ذره طلا نیز مشاهده شده است.همچنین تعدادی ازنمونه های مینرالیزه،حاوی مقادیر ppm0/1 الیppm16/5 طلا می باشند. تقریباّ همه نمونه های مذکور ازداخل واحدهای سنگی آندزیتی وداسیتی بخشهای مرتفع برداشت شده است.