معدن طلای Lady Lina

MarkazeDarsDefault.jpg

معدن طلای Lady Lina در ۷ کیلومتری شمال غرب شهر Gwanda در زیمباوه واقع شدهاست. عرض جغرافیایی این معدن ۲۰ درجه و ۵۰ دقیقه جنوبی و طول جغرافیایی آن ۲۹ درجه شرقی می باشد.

میزان بهره برداریها در شرکت معدنی South African درحدود ۷/۳۷% از تولیدات معدن طلای Lady Lina با ارزشدرحدود ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ دلار بوده است. در طی مذاکرات، در ۳۱ ژانویه سال ۱۹۹۷، سهام شرکت Antares در این معدن به ۴۹% از سهام این معدن رسید.

– زمین شناسی

مورفولوژی اصلیمنطقه توده های غیرموازی شامل استوانه ای، صفحه ای و مخروطی با پرشدگی های برشی شده می باشد. نوع کانسار طلا از نوع کانسار های پراکنده ورگه ای میزبان در سنگ هایBIF، برشی نوع Geita و رگه ای زون گسلی و نوع Ashanti می باشد. سنگ میزبان این معدن از نوع کوارتزیت آهن دار، BIF و ایتابریت می باشد. سن کانی زایی در منطقه آرکئن تعیین گردیده است.

بیشترین عیار به دست آمده از کانسنگ فرآوری شدهYellow Aster، ۴۹/۴ گرم در تن بوده و عیار متوسط ذخایر قطعی و احتمالی زون کانی زاییYellow Aster 13/5 گرم درتن می باشد. با این عیار متوسط، میزان تولیدات طلا زون Yellow Aster تقریباً ۳۸۵ انسطلای ریزدانه بوده است.

– معدنکاری

تکمیل تست های آمادهسازی، باعث شد تا ظرفیت چرخه پالپ کربن به ۲۰۰ تن کانسنگ در روز افزایش یابد که قابل مقایسه با فرآوری کانسنگ Yellow Aster به میزان تقریبی ۹۰تن در روز بوده است. با سرعت تولید ۲۰۰ تن در روز، میزان تولید طلا بایستی به ۱۰۰۰۰ انس طلا در سال از کانسنگسولفیدی زیرزمینیبرسد. این کارخانه شامل خردکننده، آسیاب کننده، فلوتاسیون و چرخه لیچینگ کربن می باشد.

شرکت معدنی واکتشافی Antares آسیاب را روی توده معدنی Yellow Aster در معدن Lady Lina زیمباوه، با موفقیتهدایت نمود. در حدود ۲۷۵۰ تن کانسنگ Yellow Aster آسیاب شده و ۳/۳۳۶ انس طلای ریزدانه با سرعت بازیافت ۸۵% بدست آمد.

فعالیت های اکتشافی معدن به منظور تعیینذخایر مناسب در منطقه اکسیده به منظور سودبخشی معدن در بهره برداری های لیچینگ انجام پذیرفت. ذخایر مناسب سولفیدهو اکسیده در نواحی Bar 20 و Champion در قسمت جنوبی مادهمعدنی مورد اکتشاف قرار گرفت.

کانسنگ انبانه ای،از سنگ های با عیار پایین در چند توده معدنی، با عیار ۰۵/۰ انس طلا درتن بازیابی شد. در تست انبانه ای، از ۲۳۳۷ تنکانسنگ ۱۱۹ انس طلایریزدانه و ۱۲ انس نقره ریزدانه تولید شد. در ۸ می ۱۹۹۷ آسیاب کردن کانسنگ ها آغاز گردید.