آموزش رنگ ها در CSS

ویژگی color در CSS رنگ پیش زمینه را برای یک عنصر مشخص می کند.

تنظیم ویژگی color

ویژگی color به طور معمول رنگ محتوای متن یک عنصر را مشخص می کند. به عنوان مثال، ویژگی color که در قسمت انتخابگر body مشخص شده است، رنگ پیش فرض متن (به طور کلی رنگ پیش زمینه) را برای کل صفحه تعریف می کند.

مثال

body {

color: #000000;

}

رنگ ها در CSS اغلب با یکی روش های زیر مشخص می شوند:

  • مقدار HEX (هگزا دسیمال) – مانند ” #ff0000″
  • مقدار RGB – مانند “(rgb(255,0,0”
  • نام یک رنگ – مانند “red”

اثر ویژگی color بر روی حاشیه ها و خطوط بیرونی

ویژگی color فقط برای رنگ محتوای متنی نیست بلکه برای هر چیزی در پیش زمینه که مقدار رنگ به خود می گیرد. به عنوان مثال، اگر مقدار border-color یا outline-color به طور صریح برای عنصر تعریف نشده باشد، از مقدار ویژگی color برای آن ها استفاده می شود.

مثال

p.one {

color: #0000ff;

border: 2px solid;

}

p.two {

color: #00ff00;

outline: 2px solid;

}

توجه: به صورت نرمال، ویژگی color مقدار رنگ را به جز در عناصر لنگر از عنصر والد به ارث می برد.