آموزش تابع empty در php

در این مقاله از مرکز درس در ادامه آموزش زبان برنامه نویسی php و توابع آن می خواهیم تابع empty را بررسی کنیم. این تابع بررسی می کند که آیا یک متغیر؛ مقداری اتخاذ کرده است یا خیر.

مثال

if(isset($_GET[‘sub’]))

{

if(empty($_GET[‘n’]))

{

echo “fill your name first”;

}

else

{

echo “welcome “.$_GET[‘n’];

}

}

?>

Enter your name

خروجی کد نویسی بالا به صورت زیر است: