آموزش ساخت چک لیست در اکسل

یکی دیگر از کاربردهای نرم افزار اکسل ساختن یه چک لیست برای خود یا تیم کاری خودمان است. همه ما در حیطه کاری خود اگر بخواهیم فعالیت های روزانه خود را کنترل کنیم، می توانیم یک لیست To Do ایجاد کنیم و برنامه ریزی خود را از روی آن انجام دهیم. این لیست برای تکمیل کارهای خودمان واقعاً مفید خواهد بود که در قالب بندی شرطی از تابع IF استفاده خواهیم کرد. ما در این مقاله از مرکز درس می خواهیم به آموزش این موضوع بپرد ازیم : 

ایجاد چک لیست در نرم افزار اکسل :

بگذارید برای بهتر فهمیدن این موضوع یک مثال بزنیم:

در ستون A لیستی از فعالیتهای روزانه داریم و در ستون C مهم بودن یا نبودن آن ها را مشخص کردیم.

در ستون B، می خواهیم با یک علامت مشخص کنیم که آیا این فعالیت مهم است یا خیر. می توانیم یک فرمول را در قالب بندی شرطی وارد کنیم تا علامت تیک را بررسی کند.

C:\Users\PC\Desktop\img118.jpg

 • در سلول B2 فرمول =IF(C2=”YES”,1,0) را وارد کنید.
 • فرمول بالا بسته به انتخاب در ستون C، به ما عدد ۱ یا ۰ را می دهد. مشاهده می کنید که اگر در ستون C مقدار yes وجود داشت در ستون برای آن ردیف مقدار ۱ قرار داده شد.

C:\Users\PC\Desktop\img211.jpg

برای اعمال قالب بندی شرطی:

 • سلولهایی که باید در آنها قالب بندی شرطی اعمال شود را انتخاب کنید.
 • روی سربرگ Home کلیک کنید.
 • از گروه Styles، روی Condition Formatting کلیک کنید.
 • New Rule را انتخاب کنید.

C:\Users\PC\Desktop\img311.jpg

 • می توانید از کلید میانبر ALT + O + D هم استفاده کنید.
 • کادر محاوره ای New Formatting Rule ظاهر می شود.

C:\Users\PC\Desktop\img411.jpg

در کادر Format Style:

 • Icon Sets را انتخاب کنید

C:\Users\PC\Desktop\img511.jpg

 • روی نماد سبز کلیک کنید و نماد سبزی که تیک دارد را انتخاب کنید.

C:\Users\PC\Desktop\img67.jpg

 • در قسمت Value ، ۱ را وارد کرده و در قسمتType ، Number را انتخاب کنید.

C:\Users\PC\Desktop\img74.jpg

 • اکنون دایره زرد رنگ را به دایره سفید (کلا سفید) تغییر دهید.

C:\Users\PC\Desktop\img83.jpg

 • در قسمت Value ، ۰ را وارد کرده و Type را به Number تغییر دهید.

C:\Users\PC\Desktop\img92.jpg

 • دایره سوم را به No Cell Icon تغییر دهید.

C:\Users\PC\Desktop\img101.jpg

 • آخرین مرحله زدن تیک قسمت Show Icon Only است.

C:\Users\PC\Desktop\img117.jpg

 • دوبار روی دکمه OK کلیک کنید.

C:\Users\PC\Desktop\img121.jpg

با این روش می توانید با استفاده از قالب بندی شرطی، چک لیستتان را ایجاد کنید.