آموزش فعال کردن Spell checker در اکسل

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم نحوه غلط گیری املایی در اکسل را به شما آموزش دهیم. خیلی وقت ها ممکن است که در هنگام کار به دلیل مشغله زیاد یا تمرکز بر روی محاسبات و … ، مقادیری را اشتباها وارد کنیم و غلط املایی داشته باشیم. به همین دلیل این مقاله را به این موضوع اختصاص می دهیم. با ما همراه باشید :

بیایید با یک مثال شروع کنیم:

در تصویر زیر مشاهده می کنید که ستون A شامل متن است.

C:\Users\PC\Desktop\img11.jpg

در تصویر بالا؛ در سلول A5 و A11 غلط املایی وجود دارد.

می خواهیم کاری کنیم که غلط های املایی با رنگ قرمز نشان داده شوند.

بر روی سربرگ Developer کلیک کنید.

از گروه Code، Visual Basic را انتخاب کنید.

C:\Users\PC\Desktop\img2.jpg

یا کلید میانبر ALT + F11 را فشار دهید تا صفحه VB Editor اجرا شود.

کد زیر را در کاربرگ فعلی وارد کنید.

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim Myrange As Range

If Not Intersect(Target, Range(“A1″).CurrentRegion) Is Nothing Then

For Each Myrange In Range(“A1″).CurrentRegion

If Application.CheckSpelling(Myrange) = False Then

Myrange.Font.Color = vbRed

Else: Myrange.Font.Color = vbBlack

End If

Next

End If

End Sub

C:\Users\PC\Desktop\img3.jpg

پس از نوشتن کد بالا، سلول های ۵A و ۱۱ A به رنگ قرمز در می آیند.

C:\Users\PC\Desktop\img4.jpg

کد در ناحیه فعلی کار می کند. اگر متن در منطقه فعلی باشد، کد VBA بالا به کاربر کمک می کند تا خطا را شناسایی کند.

در صورتی که بخواهیم خطایی را روی سلولهای خاصی نشان دهیم، از کد زیر استفاده خواهیم کرد:

(در خط سوم و چهارم نام سلول های خاصی که می خواهیم بررسی شوند را وارد میکنیم)

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim Myrange As Range

If Not Intersect(Target, Range(“A1,B3,C5″)) Is Nothing Then

For Each Myrange In Union([A1], [B3], [C5])

If Application.CheckSpelling(Myrange) = False Then

Myrange.Font.Color = vbRed

Else: Myrange.Font.Color = vbBlack

End If

Next

End If

End Sub

C:\Users\PC\Desktop\img5.jpg

همان طور که در تصویر بالا می بینید، این کد خطاها را در سلول B3 و C5 شناسایی کرد. نه در سلول C1 و C7. این امر به این دلیل است که می خواهیم این کد سلولهای A1 ، B3 و C5 را بررسی کند. در این روش می توانید خطاها را با استفاده از کد VBA شناسایی کنید.