آموزش روش های چاپ الگوی ستاره ای در php

در ادامه آموزش php در وبسایت مرکز درس، می خواهیم در مورد نحوه چاپ الگوی ستاره ای در php را به شما بیاموزیم. مسائلی وجود دارد که به صورت کلی و عمومی در مصاحبه ها آورده می شود و باید آموخته شود. این مسائل به صورت کلی توسط افرادی حل می شود که درک زیادی از حلقه های تو در تو داشته باشند.

این مفهوم برنامه الگوی ستاره در پی اچ پی را می توان همچنین برای حل کردن انواع مسائل در زبان های C/ C++/ جاوا و دیگر زبان های برنامه نویسی به کار برد؛ تفاوت آنها در سینتکس کدها خواهد بود.

این قسمت از آموزش شما را راهنمایی می کند تا بتوانید برنامه ستاره و تمام متدهای مختلف و الگوهای متفاوتی که در این موضوع قرار می گیرند؛ را در پی اچ پی چاپ کنید.

در این جا بیشتر از ۱۰ الگوی راه اندازی آورده شده است که در این آموزش پوشش داده شده است.

الگوی ۱

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo $j.” “;

}

echo “<br/>”;

}

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

۱
۱ ۲
۱ ۲ ۳
۱ ۲ ۳ ۴
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

الگوی ۲

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo $i.” “;

}

echo “<br/>”;

}

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

۱
۲ ۲
۳ ۳ ۳
۴ ۴ ۴ ۴
۵ ۵ ۵ ۵ ۵

الگوی ۳

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo ” * “;

}

echo “<br/>”;

}

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

الگوی ۴

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

for ($k=5; $k>$i; $k–)

{

//print one space throgh html ;

echo ” “;

}

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo “*”;

}

echo “<br/>”;

}

?>

خروجی کد بالا صورت زیر است:

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

الگوی ۵

<?php

for($i=0;$i<=5;$i++)

{

for($j=5-$i;$j>=1;$j–)

{

echo “* “;

}

echo “<br>”;

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

الگوی ۶

<?php

for($i=0;$i<=5;$i++)

{

for($k=5;$k>=$i;$k–)

{

echo ”  “;

}

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo “*  “;

}

echo “<br>”;

}

for($i=4;$i>=1;$i–)

{

for($k=5;$k>=$i;$k–)

{

echo ”  “;

}

for($j=1;$j<=$i;$j++)

{

echo “*  “;

}

echo “<br>”;

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php

الگوی ۷

<?php

for($i=1; $i<=5; $i++)

{

for($j=1; $j<=$i; $j++)

{

echo ‘ * ‘;

}

echo ‘<br>’;

}

for($i=5; $i>=1; $i–)

{

for($j=1; $j<=$i; $j++)

{

echo ‘ * ‘;

}

echo ‘<br>’;

}

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php

الگوی ۸

<?php

for($i=5; $i>=1; $i–)

{

if($i%2 != 0)

{

for($j=5; $j>=$i; $j–)

{

echo “* “;

}

echo “<br>”;

}

}

for($i=2; $i<=5; $i++)

{

if($i%2 != 0)

{

for($j=5; $j>=$i; $j–)

{

echo “* “;

}

echo “<br>”;

}

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php

الگوی ۹

<?php

for ($row=1; $row<=3; $row++)

{

for ($column=1; $column<=3; $column++)

{

echo $row*$column.” “;

}

echo “<br>”;

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php

الگوی ۱۰

<?php

$x=1;

for($i=1;$i<=3;$i++)

{

for($j=1;$j<=3;$j++)

{

echo $x++;

}

echo “<br>”;

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php

الگوی ۱۱

<?php

$j = 1;

$x = 0;

for($i = 1; $i <=3; $i++)

{

while($x < 3)

{

echo $j++;

$x++;

}

$x = 0;

echo “<br>”;

}

?>

خروجی کد بالا به شکل زیر است:

آموزش چاپ الگوی ستاره ای در php