آموزش تگ b در HTML + کاربرد

تگ متن نوشته شده را با قالب توپر نمایش می دهد. این تگ کاملاً یک عنصر ظاهری است. اگر می خواهید متن خود را با حروف توپر نشان دهید ولی از نظر معنایی اهمیتی نداشته باشد، آن را درون تگ b قرار دهید.

تفاوت بین تگ b و تگ strong

تگ b صریح و ساده است در حالی که تگ strong مفهومی و معنایی است. تگ معنای اضافی به سند HTML اضافه می کند.

توصیه می شود که از تگ strong برای قالب توپر استفاده کنید.

مثال برای تگ b

 Hello guys, this is the method to write bold text.

براساس مشخصات ۵ HTML، از تگ b فقط در صورت عدم مناسب بودن هیچ تگ دیگری استفاده می شود. به عنوان مثال: اگر می خواهید عنوانی بنویسید، باید از یکی از عنوان های <h1> تا <h6> استفاده کنید. عبارت مهم باید با تگ<strong>…..</strong> مشخص شود و متنی که می خواهید آن را علامت گذاری یا برجسته کنید، باید در تگ<mark>…</mark> قرار دهید.

صفت “font-weight” در CSS نیز برای تنظیم متن توپر استفاده می شود.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
بله بله بله بله بله

نکته: تگ b از ویژگی های عمومی و رویداد نیز در HTML پشتیبانی می کند.