آموزش تگ em در HTML

تگ برای تأکید روی متن خاص در یک جمله یا عبارت استفاده می شود. این تگ به متن درون خود مفهوم معنایی می بخشد و به صورت مورب در مرورگر نمایش داده می شود.

ساختار

Write Important content here…..

جدول زیر برخی از ویژگی های مربوط به تگ را نشان می دهد:

خطی نمایش
هر دو تگ شروع و تگ پایان دارد. تگ شروع / تگ پایان
متنی کاربرد

مثال

html>

Em Tag

  

          h2{

                color:#ff7f50;

                          }

Example of em Tag

This is HTML em tag and it will emphasis the important text of the sentence

خروجی

ویژگی ها

ویژگی های خاص تگ

تگ هیچ ویژگی خاص منحصر به خودی ندارد.

ویژگی عمومی

تگ از ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی رویداد

تگ از ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
بله بله بله بله بله