آموزش تگ i در زبان HTML

تگ <i> در زبان html بخشی از متن را با حالت متفاوتی از متن اطرافش نشان می دهد. معمولاً محتوای درون تگ <i> به صورت کج و مورب در مرورگر ارائه می شود. برای نمایش برخی از اصطلاحات فنی، عبارات، تفکرات شخصیت تخیلی و … مفید می باشد.

نکته: تگ <i> هیچ معنایی منطقی به محتوا اضافه نمی کند و اگر بخواهید بخشی از محتوا را از نظر منطقی با اهمیت نشان دهید، از تگ <em> استفاده کنید. (هر دو نمایش ظاهری یکسانی دارند)

ساختار تگ i

<i>Write your Content here….</i>

جدول زیر برخی از ویژگی های مربوط به تگ <i> را نشان می دهد:

خطی شیوه نمایش
هر دو تگ شروع و تگ پایان دارد. تگ شروع / تگ پایان
متنی کاربرد

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>HTML i Tag</title>

    <style>

        p{

        color: #e9967a;

        }

        i{

        color: green;

        }

    </style>

</head>

<body>

<h2>Example of HTML i tag</h2>

<p>John and his team is ready for his new gaming project <i>Marko Series ۳</i> </p>

</body>

</html>

خروجی

آموزش تگ i در زبان HTML

ویژگی های تگ i

ویژگی های خاص تگ i

تگ <i> هیچ ویژگی خاص منحصر به خودی ندارد.

ویژگی عمومی تگ i

تگ <i> از ویژگی های عمومی پشتیبانی می کند.

ویژگی رویداد

تگ <i> از ویژگی های رویداد پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<i> بله بله بله بله بله