آموزش عنوان در HTML

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد یکی از مهم ترین عناصر html، سرتیتر یا عنوان در HTML که با تگ h تعریف می شود، صحبت کنیم با این تگ می توان عنوان و زیر عنوان ها (عناوین فرعی) را در صفحه وب نمایش داد. متن قرار گرفته در تگ های عنوان در مرورگر به صورت توپر نمایش داده می شود و اندازه متن آن نیز به عدد تگ h بستگی دارد.

شش عنوان مختلف با تگهای <h1> تا <h6>، از بالاترین سطح h1 (عنوان اصلی) تا پایین ترین سطح h6 (عنوان با کمترین اهمیت) در HTML تعریف شده اند.

h1 بزرگترین تگ عنوان و h6 کوچکترین آن ها می باشد. درنتیجه h1 برای مهمترین عنوان و h6 برای کم اهمیت ترین عنوان صفحه استفاده می شوند.

عناوین در HTML به موتور جستجو کمک می کنند تا ساختار صفحه وب را درک و ایندکس (یا شاخص گذاری) کنند.

توجه: کلمه کلیدی اصلی درباره کل محتوای یک صفحه وب باید در تگ عنوان h1 قرار گیرد.

مثال

<h1>Heading no. ۱</h1>

<h2>Heading no. ۲</h2>

<h3>Heading no. ۳</h3>

<h4>Heading no. ۴</h4>

<h5>Heading no. ۵</h5>

<h6>Heading no. ۶</h6>

خروجی

  • عناصر عنوان h1 تا h6 فقط باید برای سرتیترها استفاده شوند و نباید به منظور توپرکردن و یا بزرگتر کردن اندازه متن از آنها استفاده شود.
  • عناوین HTML را می توان با عناصر تو در تو نیز استفاده کرد.

<!DOCTYPE html> 

<html>

 <head>

    <title>Heading elements</title>

 </head>

 <body>

     <h1>This is main heading of page. </h1>

      <p>h1 is the most important heading, which is used to display the keyword of page </p>

     <h2>This is first sub-heading</h2>

      <p>h2 describes the first sub heading of page. </p>

     <h3>This is Second sub-heading</h3>

      <p>h3 describes the second sub heading of page.</p>

      <p>We can use h1 to h6 tag to use the different sub-heading with their paragraphs if

          required.</p>

   </body>

</html>

خروجی

عنوان ها در html

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<h1> تا <h6> بله بله بله بله بله