آموزش عنوان ها در HTML (تگ های H1 تا H6)

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد یکی از مهم ترین عناصر html، سرتیتر یا عنوان در HTML که با تگ h تعریف می شود، صحبت کنیم با این تگ می توان عنوان و زیر عنوان ها (عناوین فرعی) را در صفحه وب نمایش داد. متن قرار گرفته در تگ های عنوان در مرورگر به صورت توپر نمایش داده می شود و اندازه متن آن نیز به عدد تگ h بستگی دارد.

تگ های عنوان در html

شش عنوان مختلف با تگهای <h1> تا <h6>، از بالاترین سطح h1 (عنوان اصلی) تا پایین ترین سطح h6 (عنوان با کمترین اهمیت) در HTML تعریف شده اند.

h1 بزرگترین تگ عنوان و h6 کوچکترین آن ها می باشد. درنتیجه h1 برای مهمترین عنوان و h6 برای کم اهمیت ترین عنوان صفحه استفاده می شوند.

عناوین در HTML به موتور جستجو کمک می کنند تا ساختار صفحه وب را درک و ایندکس (یا شاخص گذاری) کنند.

توجه: کلمه کلیدی اصلی درباره کل محتوای یک صفحه وب باید در تگ عنوان h1 قرار گیرد.

مثال

<h1>Heading no. ۱</h1>

<h2>Heading no. ۲</h2>

<h3>Heading no. ۳</h3>

<h4>Heading no. ۴</h4>

<h5>Heading no. ۵</h5>

<h6>Heading no. ۶</h6>

خروجی

  • عناصر عنوان h1 تا h6 فقط باید برای سرتیترها استفاده شوند و نباید به منظور توپرکردن و یا بزرگتر کردن اندازه متن از آنها استفاده شود.
  • عناوین HTML را می توان با عناصر تو در تو نیز استفاده کرد.

<!DOCTYPE html> 

<html>

 <head>

    <title>Heading elements</title>

 </head>

 <body>

     <h1>This is main heading of page. </h1>

      <p>h1 is the most important heading, which is used to display the keyword of page </p>

     <h2>This is first sub-heading</h2>

      <p>h2 describes the first sub heading of page. </p>

     <h3>This is Second sub-heading</h3>

      <p>h3 describes the second sub heading of page.</p>

      <p>We can use h1 to h6 tag to use the different sub-heading with their paragraphs if

          required.</p>

   </body>

</html>

خروجی

عنوان ها در html

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<h1> تا <h6> بله بله بله بله بله