آموزش کار با تابع میانگین در اکسل

تابع میانگین در اکسل

تابع AVERAGE در اکسل، یکی از توابع آماری و متداول است. این تابع میانگین (میانگین حسابی) اعداد ارائه شده در آرگومان را محاسبه می کند. AVERAGE با جمع کردن مقدار سلول ها و سپس تقسیم بر تعداد کل سلولهای موجود در آرگومان محاسبه می شود.

بیایید برای بهتر فهمیدن آن با یک مثال شروع کنیم.

برای استفاده از تابع Average در نرم افزار اکسل به ۷ مثالی که در اینجا آورده شده مراجعه کنید:

تابع میانگین در اکسل

مثال اول

در ستونsample1 تعداد کمی شماره داریم که می خواهیم میانگین آنها را محاسبه کنیم. مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع AVERAGE را در سلول A14 وارد کنید

=AVERAGE(A8:A12,7)

 • Enter را فشار دهید

توجه: می توانید حداکثر ۲۵۵ آرگومان را در نسخه های اکسل ۲۰۰۷ یا نسخه های بعدی قرار دهید.

توضیح فرمول: A8 تا A12 را به عنوان محدوده اولین آرگومانمان در نظر می گیریم، سپس پرانتز ها را می بندیم و enter را می زنیم. این تابع مقدار ۵ را به عنوان میانگین ۵ عدد باز می گرداند. به عبارتی جمه اعداد ۵ + ۸ + ۱ + ۳ + ۶ برابر با ۲۳ خواهد بود. و همانطور که مشاهده می کنید ۵ عدد سلول در آرگومان داریم پس باید ۲۳ را به ۵ تقسیم کنیم. جواب حدودا برابر با ۵ می شود که همان میانگین است.

مثال دوم

در این مثال، خواهیم دید که تابع AVERAGE با سلول خالی و سلول هایی که حاوی متن هستند، چه رفتاری دارد. برای فهمیدن این موضوع مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع AVERAGE را در سلول B14 وارد کنید
 • سپس B8:B12 را به عنوان محدوده انتخاب کنید

=AVERAGE(B8:B12)

 • Enter را فشار دهید

تابع میانگین در اکسل

توضیح فرمول: در این حالت تابع عدد ۶ را به عنوان متوسط باز می گرداند. همانطور که مشاهده می کنید سلول B9 توسط عملکرد AVERAGE نادیده گرفته می شود (شامل متن است) و همین طور سلول B11 که خالی است.

مثال سوم

در این مثال، نحوه برخورد تابع با سلول هایی که مقدار صفر دارند را خواهیم دید. مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع را در سلول C14 وارد کنید
 • محدوده C8 تا C12 را انتخاب کنید

=AVERAGE(C8:C12)

 • Enter را فشار دهید

تابع میانگین در اکسل

مثال چهارم

در این مثال، می بینیم که یکی از سلول ها دارای تاریخ است. بنابراین در این مثال در مورد نحوه عملکرد تابع میانگین در برخورد با تاریخ را خواهیم دید.

مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع را در سلول D14 وارد کنید

=AVERAGE(D8:D12)

 • Enter را فشار دهید

تابع عدد ۸۴۰۵ را باز می گرداند. این به این دلیل است که در اکسل، تاریخ ها به عنوان شماره ذخیره می شوند. در این مثال ۱ ژانویه ۲۰۱۵ معادل عدد ۴۲۰۰۵ است.

تابع میانگین در اکسل

مثال پنجم

در این مثال، یک متن را در محدوده ای که می خواهیم میانگین آن را محاسبه کنیم قرار داده ایم.

مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع را در سلول E14 وارد کنید

=AVERAGE(E8:E12)

 • Enter را فشار دهید
 • تابع عدد ۴٫۵ را به عنوان نتیجه برمی گرداند

تابع میانگین در اکسل

این بدان معناست که تابع Average هنگام انجام محاسبات، متن را در نظر نمی گیرد و با این کار نتیجه دقیقی را ارائه می دهد.

مثال ششم

در این مثال، می آموزیم که عملکرد تابع Average در مواجه با یک سلول که دارای خطای #N / A است، چگونه خواهد بود.( na سر واژه های کلمه not available به معنی عدم دسترسی است. زمانی که این خطا ایجاد می شود اکسل به شما می گوید مقدار مورد نظر در بازه تعریف شده وجود ندارد.)

مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع را در سلول F14 وارد کنید

=AVERAGE(F8:F12)

 • Enter را فشار دهید
 • تابع #N/A را به عنوان نتیجه باز می گرداند

تابع میانگین در اکسل

اگر هر سلولی حاوی یک خطا باشد، تابع خطا را به عنوان نتیجه برمی گرداند.

مثال هفتم

در این مثال، بررسی خواهیم کرد که در صورتی که محدوده انتخاب شده خالی باشد تابع average چگونه عمل خواهد کرد؟

مراحل زیر را دنبال کنید:

 • تابع را در سلول G14 وارد کنید

=AVERAGE(G8:G12)

 • Enter را فشار دهید

این تابع مقدار #DIV/0! را بر میگرداند! این خطا به این دلیل اتفاق می افتد که تابع هیچ ارزشی را برای میانگین در آرگومان پیدا نکرده است.

تابع میانگین در اکسل