لوپ در جواهرسازی

یک جواهرشناس بایستی همیشه یک لوپ همراه خود داشته باشد و طریقه‌ی صحیح به‌دست گرفتن و استفاده از آن را بداند. لوپ یکی از ابزارهایی است که دراکثر موارد به جواهرشناسان در تشخیص اولیه‌ی سنگ‌ها کمک می‌کند.

یک لوپ خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟
۱ – Triplet باشد و ۱۰x : یعنی اینکه از سه لنز مجزا تشکیل شده باشد و قدرت بزرگ‌نمایی آن ده برابر باشد. دارا بودن سه لنز مجزا سبب می‌شود که نور به صورت مستقیم به چشم ما برسد، به دلیل این‌که این سه لنز شامل دو لنز محدب و یک لنز مقعر می‌باشند ( لنز مقعر در وسط) باعث می‌شوند نور به طور مستقیم به چشم ما برسد.

Tripletloupe لوپ Loupe
۲– chromatic نباشد : لوپی که استفاده می‌کنیم داری طیف رنگی خاصی نباشد. چون در تشخیص رنگ و همچنین درجه‌بندی سنگ مورد مطالعه اثر منفی خواهد داشت.
۳– corrected باشد : یعنی خطوط نزدیک به هم را به صورت صاف نشان دهد نه منحنی، تصویری که در زیر مشاهده می‌کنید تصویر حاصل از یک لوپ غیر استاندارد است که corrected نیست. corrected نبودن لوپ سبب می‌شود در زمان درجه بندی سنگ‌ها زوایای تراش و اندازه‌ی صفحات و غیره را به خوبی تشخصی ندهیم و در درجه بندی سنگ مورد مطالعه دچار اشتباه شویم.