معدن طلای Orkney

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت

این معدن در حاشیه رودخانه Vaal River تقریباً در ۱۸۰ کیلومتری ژوهانسبورگ واقع شده است. 

– تاریخچه

در سال ۱۹۴۰ اولین بار معدنکاری طلا در این شهر آغاز شد. که به علت وجود باران های شدید شبیه جزایر Orkneyدر سواحل اسکاتلند بوده به همین دلیل این نام را برای آن نهاد. 

در ادامه پیوستن شرکت های Harmony و ARMgold بسیاری از بهره برداری ها در مناطق Welkom و Orkney، تحت فعالیتهای Orkney باهم یکی شدند.

در طول سال مالی گذشته ۸۸۱۰۰۰ تن کانسنگ زیرزمینی معدنکاری شد. عیار بازیافتی ۱۲/۶ گرم درتن است، از تونل های قائم این معدن ۵۳۹۱ کیلوگرم طلا تولید میشود.

تولیدات از این تونل های قائم بر طبق پروفیل های تهیه شده کاهش می یابد. گرچه انتظار میرفت که سودهای حاصل از معدن و عیار طلای معدن باعث ایجاد تغییرات در قیمت طلا شود.