آموزش Overflow در CSS

ویژگی Overflow برای زمانی که محتوای عنصر از جعبه عنصر سرریز شود (اندازه نباشد)، واکنش نشان می دهد.

کنترل محتوای سر ریز شده

ممکن است شرایطی پیش آید که محتوای یک عنصر از ابعاد جعبه بزرگتر شود. به عنوان مثال، با توجه به ویژگی های عرض و ارتفاع، فضای کافی برای جایگذاری محتوای عنصر وجود نداشته باشد.

ویژگی overflow در CSS به شما امکان می دهد که محتوا را برش دهید، نوار پیمایش اضافه کنید و یا محتوای سرریز شده یک عنصر بلوکی را نمایش دهید.

این ویژگی می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

visible  (قابل مشاهده و مقدار پیش فرض)، hidden (پنهان)، scroll (نوار پیمایش) و auto (خودکار).

۳ CSS همچنین ویژگی هایoverflow-x  و  overflow-yرا تعریف می کند که امکان کنترل جداگانه برش عمودی و افقی را فراهم می آورد.

مثال

div {

width: 250px;

height: 150px;

overflow: scroll;

}

توضیحات مقدار
مقدار پیش فرض است. محتوا برش داده نمی شود و آن را خارج از جعبه عنصر نمایش می دهد. بنابراین ممکن است با محتواهای دیگر همپوشانی داشته باشد. visible
محتوای سرریز شده از جعبه عنصر را برش می دهد و بقیه محتوا را غیر قابل مشاهده می کند. hidden
محتوای سرریز را مانند مقدار hidden برش می دهد، اما یک نوار پیمایش برای دسترسی به محتوای سرریز شده فراهم می کند. scroll
اگر محتوای جعبه عنصر سرریز شود، به طور خودکار نوارهای پیمایش را برای دیدن بقیه محتوا فراهم می کند، در غیر این صورت نوار پیمایش ظاهر نمی شود. auto