آموزش پاراگراف در HTML (تگ p)

یکی دیگر از تگ های پر کاربرد html که در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، تگ p می باشد که یک پاراگراف جدید در صفحه تعریف می کند. مرورگر یک خط خالی قبل و بعد از پاراگراف اضافه می کند. تگ <p> شروع پاراگراف جدید را نشان می دهد.

توجه: اگر از تگ های <p> متوالی در یک فایل HTML استفاده کنیم، مرورگر به طور خودکار یک خط خالی بین هر دو پاراگراف اضافه می کند.

مثال

<p>This is first paragraph.</p>

<p>This is second paragraph.</p>

<p>This is third paragraph.</p>

خروجی

فاصله در پاراگراف

اگر هنگام نوشتن کد، فاصله های زیادی را (به صورت پشت سر هم) در تگ p قرار دهید، مرورگر تعداد فاصله ها و خطوط را یک فاصله در نظر می گیرد و فاصه ها و خط های اضافی را حذف می کند.

مثال

<p>

I am

going to provide

you a tutorial on HTML

and hope that it will

be very beneficial for you.

</p>

<p>

Look, I put here a lot

of spaces                    but            I know, Browser will ignore it.

</p>

<p>

You cannot determine the display of HTML</p>

<p>because resized windows may create different result.</p>

خروجی

آموزش پاراگراف در HTML

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید، تمام خطوط اضافی و فضاهای غیرضروری توسط مرورگر حذف می شوند.

استفاده از تگ های <br> و <hr> با پاراگراف

می توانید برای رفتن به خط بعدی درون یک پاراگراف از تگ <br> برای شکستن خط استفاده کنید. مثال زیر نحوه استفاده از تگ <br> با عنصر <p> را نشان می دهد.

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

     <head>

    </head>

  <body>

      <h2> Use of line break with pragraph tag</h2>

          <p><br>Papa and mama, and baby and Dot,

     <br>Willie and me?the whole of the lot

               <br>Of us all went over in Bimberlie’s sleigh,

                 <br>To grandmama’s house on Christmas day.

          </p>

   </body>

</html>

خروجی

آموزش پاراگراف در HTML

برای جدا کردن دو جمله یا دو پاراگراف می توان با استفاده از تگ <hr> یک خط افقی بین آن ها قرار داد. مثال زیر نحوه استفاده از تگ <hr> با عنصر <p> را نشان می دهد.

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

 <head>

    </head>

 <body>

   <h2> Example to show a horizontal line with paragraphs</h2>

   <p> An HTML hr tag draw a horizontal line and separate two paragraphs with that line.<hr> it will start a new paragraph.

     </p>

  </body>

</html>

خروجی

آموزش پاراگراف در HTML

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<p> بله بله بله بله بله