آموزش کار با تابع تناوب در اکسل

در این مقاله از مرکز درس یاد می گیریم که چگونه و از کجا می توانیم از تابع تناوب یا Frequency در Microsoft Excel2010 و ۲۰۱۳ استفاده کنیم.

FREQUENCY: این تابع مقدار فراوانی داده ها را در یک بازه خاص محاسبه می کند و سپس یک آرایه عمودی از اعداد را با یک عنصر بیشتر از آرایه باینری باز می گرداند.

نحوه استفاده از تابع تناوب (Frequency)

=FREQUENCY(data_array,bins_array)

بیایید یک مثال بزنیم تا بهتر بفهمیم چگونه و از کجا می توانیم از تابع Frequency در Microsoft Excel2010 و ۲۰۱۳ استفاده کنیم.

برای ایجاد فرمول Frequency، آرایه را وارد اکسل کنید

مثال ۱: در محدوده A1:B10 داده داریم. ستون A شامل نام و ستون B حاوی نمره آزمون است.

تابع تناوب اکسل

به طور مثال در این داده ها می خواهیم بسامد عدد ۵ را بررسی کنیم، برای محاسبه بسامد باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • سلول C2 را انتخاب کنید و فرمول را بنویسید.
  • =FREQUENCY(B2:B10,5)

را وارد کرده و سپس enter را بزنید.

  • این تابع مقدار ۳ را برمی گرداند، یعنی ۳ شماره وجود دارند که مقدارشان از صفر تا عدد ۵ است (تصویر پایین).

تابع تناوب اکسل

بیایید این بار بسامد عدد ۲ را محاسبه کنیم، برای بررسی بسامد عدد ۲ مراحل زیر را دنبال کنید:

  • سلول C3 را انتخاب کنید و فرمول را بنویسید.

=FREQUENCY(B2:B10,2)

  • را وارد کرده و سپس enter را بزنید.
  • این تابع عدد ۰ را برمی گرداند، بدین معنی که ۰ عدد تا عدد ۲ وجود دارد.

تابع تناوب اکسل

بیایید این بار بسامد عدد ۱۰ را محاسبه کنیم، سلول C4 را انتخاب کرده و فرمول را بنویسید.

=FREQUENCY(B2:B10,10)

  • را وارد کرده و سپس enter را بزنید.
  • این تابع عدد ۹ را برمی گرداند ، یعنی ۹ عدد تا رسیدن به عدد ۱۰ وجود دارد.

تابع تناوب اکسل

خب، این روشی برای بررسی بسامد داده ها با استفاده از تابع Frequency در اکسل ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ است.