آموزش ثابت های PHP

در این مطلب از آموزش برنامه نویسی php در وبسایت آموزشی مرکز درس ثابت های پی اچ پی را به شما آموزش می دهیم که بسیار مهم و ضروری است

۱- ثابت ها؛ در واقع نوعی حامل هستند که ثابت باقی می مانند و هرگز تغییر نمی کنند.

۲- ثابت ها برای داده هایی استفاده می شوند که در چند نقطه درون برنامه ما؛ قابل تغییر نیستند.

۳- متغیرها؛ ذخیره سازهای موقتی هستند در حالی که ثابت ها دائمی می باشند.

۴- از ثابت ها برای مقادیری استفاده می شود که ثابت می مانند و در طول کد نویسی چندین بار به آنها ارجاع داده می شود.

قوانین مربوط به تعریف ثابت ها

۱- ثابت ها با استفاده از تابع ( )define پی اچ پی تعریف می شوند؛ که دو آرگومان را اتخاذ می کنند: نام ثابت و مقدار آن.

۲- نام ثابت باید از قوانینی پیروی کند که برای نام گذاری متغیرها بیان شد، به استثنای آن که پیشوند “$” برای نام ثابت ها مورد نیاز نیست.

سینتکس

define(‘ConstName’, ‘value’);

?>

بیان مجاز و غیر مجاز برای ثابت ها

//valid constant names

define(‘ONE’, “first value”);

define(‘TWO’, “second value”);

define(‘SUM 2’,ONE+TWO);

//invalid constant names

define(‘۱ONE’, “first value”);

define(‘ TWO’, “second value”);

define(‘@SUM’,ONE+TWO);

?>

ایجاد یک ثابت و تخصیص نام شما

define(‘NAME’, “Rexx”);

echo “Hello “.NAME;

?>

خروجی کد بالا به این صورت است: Hello Rexx

در مثال بالا، یک ثابت را با استفاده از تابع ( )define تعریف می کنیم. اولین آرگومان برای نام ثابت و دومین آرگومان برای مقدار آن است “phptpoint”. اکنون مقدار را پرینت می کنیم. نام ثابت را به درون عبارت پرینت منتقل می کنیم تا خروجی به شکلی که مشاهده می کنید نمایش داده شود.

جمع زدن دو عدد با استفاده از ثابت ها

define(‘ONE’, ۱۰۰);

define(‘TWO’, ۱۰۰);

define(‘SUM’,ONE+TWO);

print “Sum of two constant=”.SUM;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر می باشد:

Sum of two constant = 200

در مثال بالا؛ سه ثابت را معرفی کرده ایم؛ که نام آنها به صورت (ONE، TWO، SUM) انتخاب شده است. ابتدا باید مقدار دو ثابت را باهم جمع بزنید. سپس جمع این دو مقدار به عنوان یک مقدار برای سومین ثابت تعریف شده (SUM) به کار می رود و عبارت sum$ درون عبارت چاپ قرار داده می شود تا مجموع دو عدد نشان داده شود.

تفریق دو عدد با استفاده از ثابتها

مثال ۳

define(‘X’, ۱۰۰۰);

define(‘Y’, ۵۰۰);

define(‘Z’,X – Y);

print “Subtraction of given number =”.Z;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

 Subtraction of given number = 500

در مثال بالا؛ ما سه ثابت را با نام های (X,Y,Z) تعریف کرده ایم. ابتدا مقدار دو ثابت تعریف شده را از هم کم می کنیم. اکنون حاصل تفریق این دو مقدار؛ به عنوان یک مقدار برای سومین ثابت تعریف شده (Z) به کار گرفته می شود. در نهایت متغیر Z را درون عبارت پرینت قرار می دهیم تا تفریق دو مقدار در خروجی چاپ شود.

جمع زدن دو متغیر و تخصیص نتایج به متغیر

define(‘ONE’, ۱۰۰);

define(‘TWO’, ۱۰۰);

$res= ONE+TWO;

print “Sum of two constant=”.$res;

?>

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

Sum of two constant = 200

در مثال بالا؛ دو ثابت را با نام های (one، two) و مقادیر (۱۰۰، ۱۰۰) تعریف می کنیم. متغیر res$ نیز تعریف شده است. اکنون جمع مقدار دو ثابت تعریف شده را انجام می دهیم و نتیجه به صورت یک متغیر (res = one+two$) ذخیره می شود. برای چاپ نتیجه؛ مقدار res$ را در عبارتی که باید چاپ شود؛ قرار میدهیم.

ساختن یک مبدل دلار به یورو

USD/EUR Currency Conversion

//define exchange rate

//۱٫۰۰ USD= 0.80 EUR

define(‘EXCHANGE_RATE’,۰.۸۰);

//define number of dollars

$dollars=150;

//perform conversion and print result

$euros=$dollars*EXCHANGE_RATE;

echo “$dollars USD is equivalent to :$euros EUR”;

?>

خروجی مبدل ارز یورو / دلار امریکا

۱۵۰ USD is equivalent to :120 EUR (150 دلار آمریکا معادل است با ۱۲۰ یورو)

اگر تا این جا با ما جلو آمده باشید؛ اسکریپت باید به آسانی برایتان قابل درک باشد. این کد نویسی با تعریف یک ثابت آغاز می شود که “EXCHANGE_RATE” نام دارد و تبدیل نرخ دلار به یورو به آن اختصاص داده می شود (در اینجا هر ۱دلار امریکا ۰٫۸۰ یورو فرض می شود). در مرحله بعد؛ یک متغیر تعریف می شود که “dollar$” نام دارد تا تعداد دلارهایی که باید تبدیل شود را اتخاذ کند، و سپس یک عملیات حسابی را با استفاده از اپراتور ؛ متغیر “dollar$” و ثابت “EXCHANGE_RATE” انجام می دهد؛ تا معادل یورو آن مقدار دلارهای وارد شده را برگرداند. حاصل این عملیات سپس در یک متغیر جدید به نام “euros$” ذخیره می شود و در صفحه وب چاپ می گردد.