آموزش متد POST برای ارسال فرم در php

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد یکی از روش های ارسال اطلاعات در php به نام متد پست post صحبت کنیم. متد POST یک متد ایمن است زیرا تمام اطلاعات را مخفی می کند. با استفاده از متد POST بی نهایت داده ارسال می شود. متد POST در مقایسه با متد GET آهسته تر کار می کند.

فرم ارسال با استفاده از متد POST

echo $_POST[‘n’];

?>

Enter your name

در مثال بالا، کاربر نام را درون جعبه متنی وارد می کند؛ بعد از این که نام را درون باکس متنی وارد کردید؛ بر روی دکمه submit کلیک کرده تا نامی که درون باکس متنی توسط کاربر وارد شده است در خروجی نشان داده شود؛ یعنی اگر کاربر درون جعبه متنی عبارت “Phptpoint” را وارد کند؛ دقیقاً همین لغت “Phptpoint” نشان داده می شود. در این مثال؛ ما از فرم متد POST استفاده کردیم. بنابر این، ورودی کاربر روی نوار آدرس نشان داده نمی شود.

فرم Submit با استفاده از متد POST (حاصل جمع از دو عدد)

error_reporting(1);

$x = $_POST[‘f’];

$y = $_POST[‘s’];

$z = $x + $y;

echo “Sum of two number = “.$z;

?>

Enter your first number
Enter your second number

در مثال داده شده در بالا؛ کاربر اولین عدد را درون اولین باکس متنی وارد می کند و دومین عدد نیز درون باکس متنی دوم وارد می شود؛ بعد از این که مقدار درون باکس متنی وارد شد؛ بر روی دکمه “+” کلیک کنید. برنامه خروجی را به صورت Sum = addition of two numbers (حاصل جمع = جمع دو عدد) نشان می دهد.

ایجاد یک فرم برای ورود به یک سیستم (با استفاده از متد POST)

error_reporting(1);

$id = $_POST[‘id’];

$pass = $_POST[‘pass’];

if(isset($_POST[‘signin’]))

{

if($id==”Deep” && $pass==”Deep123″)

{

header(‘location:https://www.phptpoint.com‘);

}

else

{

echo “Invalid id or password”;

}

}

?>

Enter Your Id

Enter Your Password

”>

درمثال بالا، یک صفحه ورود امن وجود دارد. که در آن؛ کاربر رمز عبور و user_name مجاز را وارد می کند؛ بعد از آن که user_name و رمز عبور مجاز وارد شد؛ کاربر باید روی دکمه Sign_in کلیک کند. کاربر تأیید شده می تواند صفحه بعدی را مشاهده کند ولی برای کاربر غیر مجاز، یک پیام خطا نمایش داده می شود.