آموزش برنامه نویسی در نرم افزار متلب

در این مقاله از مرکز درس، در راستای آموزش های نرم افزار متلب می خواهیم یک سری نکات عمومی از بخش برنامه نویسی در این نرم افزار را به شما آموزش بدهیم. برنامه نویسی در متلب یکی از مهم ترین بخش های کار با این نرم افزار می باشد و تعریف متغیر ها و فرمول ها و خیلی از کارهای دیگر در آن به کمک برنامه نویسی انجام می شود. پس با ما همراه باشید :

تیپ عمومی

 • تعریف یک بردار

x( 3:5 ) = [];

 • معکوس کردن بردار

x = x(end:-1:1);

 • محاسبه زمان اجرای فراخوانی یک تابع

tic; fft(rand(500)); disp( [‘it takes ‘ num2str(toc) ‘s.’])

 • اختصاص دیتا به یک آرایه

% guess which one is the fastest ?

tic; NaN*ones(2000,2000); toc;

tic; repmat(NaN,2000,2000); toc;

 • تبدیل یک آرایه به یک بردار

x = x(:);

 • محاسبه مقدار بیشینه یک آرایه.

m = max(x(:));

 • دسترسی به ماتریس از لیست موجودی ها. در اینجا ما داریم :

I = [I1; I2] and y(i) = M( I1(i), I2(i) )

J = sub2ind(size(M), I(1,:),I(2,:) );

y = M(J);

 • ایجاد یک تابع که آرگومان اختیاری از ورودی می گیرد.

function y = f(x,options function y = f(x,options)

% parse the struct

if nargin

options.null = 0; % force creation of options

end

if isfield(options, ‘a’)

options.a = 1; % default value

end

a = options.a;

if isfield(options, ‘b’)

options.b = 1; % default value

end

b = options.b;

% Here the body of the function …

 • ایجاد یک نوار حاشیه گرافیکی.

n = 100;

h = waitbar(0,’Waiting …’);

for i=1:n

waitbar(i/n);

% here perform some stuff

end

close(h);

 • چگونه کاراکتر ها را برای چند بار تکرار و دوبل کنیم.

str = char( zeros(n,1)+’*’ );

 • نمایش یک رشته در خروجی

fprintf(‘Some Text’);

 • اختصاص مقدار خانه ind ارایه به ind

ind = num2cell(ind);

x( ind: ) = v;

 • شکل فعلی را به عنوان یک تصویر با فرمت فایل EPS ذخیره کنید

saveas(gcf, str, ‘png’);

 • تیک های یک ترسیم را حذف کنید

set(gca, ‘XTick’, []);

set(gca, ‘YTick’, []);

 • ذخیره و لود کردن یک تصویر

saveas(gcf, ‘my image’, ‘png’); % save

M = double( imread( ‘my image.png’ ) ); % load

 • ذخیره و لود یک ماتریس بصورت باینری

[n,p] = size(M); % saving

str = ‘my file’; % name of the file

fid = fopen(str,’wb’);

if fid

error([‘error writing to file ‘, str]);

end

fwrite(fid,M,’double’);

fclose(fid);

% loading

fid = fopen(str,’rb’);

if fid

error([‘error reading file ‘,str]);

end

[M, cnt] = fread(fid,[n,p],’double’);

fclose(fid);

if cnt =n*p

error([‘Error reading file ‘, str]);

end

 • پیدا کردن زاویه بین دو بردار

% just the angle

theta = atan2(x(2),x(1));

% if you want to compute the full polar decomposition

[theta,r] = cart2pol(x);

 • تغییر نسبت اندازه یک بردار

m = min(x(:)); M = max(x(:));

x = (b-a) * (x-m)/(M-m) + a;

 • تولید n نقطه پیوسته

x = 0:1/(n-1):1; % faster than linspace

 • محاسبه توان دوم یک ماتریس

m = sum(x(:).ˆ۲);

 • انتخاب یک بخشی از بردار

x = x(1:2:end); % useful for wavelet transform

M = M(1:2:end,1:2:end);

 • محاسبه اختلاف قطر اصلی دو ماتریس

D1 = [x(2:end),x(end)];

D2 = [x(1),x(1:end-1)];

y = (D1-D2)/2;

 • محاسبه اولین عدد اول قبل از n

n = 150;

P = primes(n); n = P(end);

J(I) = 1:length(I);

 • بهم ریختن تصادفی یک آرایه

y = x( randperm(length(x)) );