کانسار طلای صفی خانلو

MarkazeDarsDefault.jpg

– موقعیت جغرافیایی

این کانسار در ۲۲ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهر و در جنوب ارتفاعات گوشه داغ و در استان آذربایجان شرقی واقع گردیده است. محدوده مورد مطالعه به وسعت ۳۲کیلومتر مربع با مختصات جغرافیایی ’۱۶° ۴۷ تا ’۲۲° ۴۷طول خاوری و ’۲۲° ۳۸ تا ’۲۵° ۳۸ عرض شمالی در شمال باختر ایران قراردارد .

وجود کارهای معدنی قدیمی ، سرباره کوره های آهن و وجود اسامی آبادیهایی همچون زایلیک ،مستقیما” از فعالیت های معدنی قدیمی برای استحصال زاج، آهن و مس در منطقه اکتشافی حکایت دارد. اولین مطالعاتعلمیو سیستماتیک در منطقه در ارتباط با نقشه زمین شناسی ۲۵۰۰۰۰/۱ اهر میباشد

– زمین شناسی:

قدیمی‌ترین رخنمون‌هایاینمحدوده را سنگهای آتشفشانی باترکیب حدواسط ( آندزیت) ائوسن بالاییتشکیلمی‌دهند.گنبدهای ریولیتی ـ ریوداسیتی پلیوسن در بخش خاوری محدودهرخنموندارند. مجموعه سنگهای آتشفشانی ائوسن بالایی باترکیب حدواسط( آندزیتی)تحت تأثیر تزریق توده نفوذی باترکیب حدواسط تا اسیدی) مونزوگرانیتیتا آلکالی گرانیت) واقع شده وکل مجموعه توسط دایکهای پورفیری با ترکیباسیدی (ریوداسیتی) قطع شده‌است.

کانی‌سازی توسطگسل‌هایعادی وزون‌های گسلی کنترل شده است.پاراژنز رگه‌ها بیشتر شامل کوارتز،پیریت، روتیل، مارکاسیت، کالکوپیریت، طلا و هیدروکسیدهای‌ثانویهآهنمی‌باشد. دگرسانی فراگیر دراین محدوده شامل دگرسانی سیلیسی،آرژیلیک،سرسیتیکوپروپیلیتیک ودگرسانی در حاشیه رگه‌هاوزونهای کانی‌سازی شده شاملدگرسانیسیلیسی، اکسیدان، آرژیلی وآرژیلی پیشرفته می‌باشد.بیشترین مقدارطلایاندازه‌گیری شده (تااین مرحله) ۱۷ گرم درتن (ppm) می‌باشد.

انجام مطالعاتکانی‌سنگین بر روی نمونه پرعیار فرآوری شده نشان از حضور قطعاتحاصلاز تجمع ذرات طلا باسیمان اکسید آهن (لیمونیتی )درابعاد ۵۰ تا۲۵۰میکروندارد.

فرآیند کانیسازی در ارتباط با گرانیت نقدوز رخ داده و بصورت رگه ها و زون های سیلیسیدر پهنه ای به وسعت ۱۸ کیلومتر مربع منطبق بر گسترش توده مذکور توسعهیافته است. محدوده های اصلی شامل یوسفلو، صفی خانلو،قزل قیه و غرب نقدوز می باشد که گسترش طولی هر یک از آنها بین۷۰۰ تا ۹۰۰ متر می باشد. طیف تغییرات عیار طلا عموماً بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ppb اما در برخی رگه ها (غرب نقدوز) عیار طلا به ۱۴ ppm نیز می رسد.

در مجموع با توجه بهشواهد موجود رگه ها و زون‌های کانی‌سازی در این محدوده ازنوع طلای مرتبط با توده نفوذی می‌باشد که دربخشهایی شباهت قابلملاحظه‌ایبا ذخایر طلای اپی‌ترمال دارد.

کانسار طلای یوسف لو-صفیخانلو- نقدوز در سال ۱۳۷۸ و در چارچوب پروژه اکتشاف طلای اپی ترمال ومسپورفیری در زون ارسباران شناسایی و معرفی گردید .

بمنظوربررسیو نامگذاری دقیق واحدهای سنگی محدوده مورد مطالعه تعداد ۳۷ مقطعمیکروسکوپیتهیه و مورد مطالعه قرار گرفته است . گروههای مختلف سنگهای نفوذی منطقهشامل مونزوگرانیت ، گرانیت پورفیری، مونزونیت و کوارتز مونزونیت ودایکهای با ترکیب گرانودیوریتی می باشد که به درون ولکانیکهایائوسنتزریق شده است . کانیهای مافیک موجود در سنگ دارای مقادیر متفاوتبودهولی بیشتر سری های یاد شده حاوی بیوتیت و آمفیبول می باشد.

سن این توده به بعداز ائوسن نسبت داده شده است و ترکیب غالب کانی شناسی این تودهشامل : پلاژیوکلاز+ آلکالی فلدسپار + کوارتز + بیوتیت + آمفیبول+آپاتیت+اسفن+کانیهایاوپاک همراه با کانیهای ثانویه کلسیت، کلریت، ترمولیت واکتینولیت می باشد .

رگه های سیلیسیمینرالیزه و گاه کاملا” سفید و خالص متعددی نیزاین مجموعه ولکانیکی را قطع نموده است که نمونهبرداری اولیه از انها عیارهای قابل ملاحظه ای از طلا و مس را نشاندادهاست .

نقاط کانیسازی شده اصلی شامل پنج محدوده زیر است که در بینروستاهای یوسف لو و نقدوز به فواصل تقریبی یک کیلومتر از یکدیگر قراردارند.این محدوده ها عبارتند از :

۱) محدوده یوسف لو

۲) محدوده صفیخانلو

(۳ محدوده درهقزل قیه

(۴ محدوده غرب نقدوز

۵) محدوده خاوربال دره

۱ )محدوده کانیسازی یوسف لو:

این محدوده بامختصات GPS 38 23 23 N و ۴۷ ۱۸ ۴۲ E در ۲۰۰ متریجنوب خاوری روستای یوسف لو واقع شده است.

سیمای کانی سازی دراین محدوده بصورت یک زون رگه ای با راستای کلی N35W میباشدکه در یک پهنه گسله کششی با پهنای تقریبی ۱۰۰ متر و طولی در حدود ۲۵۰مترتزریق شده است وسنگ میزبان این زون رگه ای داری ترکیب مونزوگرانیتیبودهو توسط تعدادی دایک مافیک تر و گاهی آپلیتی با کانه زایی مس قطع شدهاست.

تعداد ۱۲ رگه سیلیسیسولفیدی دانه ریز برنگ خاکستری تا کرم و گاهی نیز قهوه ایقرمز با بافت متراکم و گاهی متخلخل همراه با ریز بلورهای کوارتز وباحاشیه های دگرسانی آرژیلیک در این پهنه در سال ۷۹ مورد شناسایی و نمونهبرداریسیستماتیک قرار گرفته است.بیشترین عیار طلای بدست آمده از آنها ۴/۰گرمدر تن است و در اغلب نمونه ها این عیار به کمتر ازppb 100 می رسد.

۲) محدوده کانیسازی صفی خانلو:

ابن محدوده بامختصات GPS 38 23 49 N و ۴۷ ۱۹ ۱۶ E در ۳۰۰ متریشرق و شمال شرق روستای صفی خانلو و در فاصله یککیلومتری شمال شرق محدوده کانی سازی یوسف لو قرار دارد.تعداد ۶ رگه اصلی وتعدادی رگه فرعی کوچکتر در این محدوده مورد شناسایی واقع شده و پس ازحفر ترانشه بر روی آنها مورد نمونه برداری سیستماتیک قرار گرفته اند.

۳) محدوده کانیسازی قزل قیه:

این محدوده در ۵/۱کیلومتری خاور روستای صفی خانلو واقع شده است . زون مینرالیزهدر این محدوده بصورت رگه ای و با طولی بیش از ۷۰۰ متر و با راستایتقریبا” شمالی – جنوبی بصورت بصورت آینه کسل کاملا” مشخص با سطحافزاریبیش از ۱۵ متر در ضلع شمالی جاده اهر – مشکین شهر به خوبی قابلرویتاست.

۴) محدوده غربنقدوز :

این محدودهدر۲ کیلومتری غرب روستای نقدوز واقع شده و جاده آسفالته اهر – مشکین شهربهمثابه یک ترانشه بزرگ این زون کانی سازی شده را قطع نموده است این زونمینرالیزهکه از گسترش طولی و جانبی قابل توجهی برخوردار است در واقع حاشیه شرقیتوده گرانیتی مورد مطالعه را تشکیل داده وبه شکل سنگهای ریوداسیتیسیلیسی شده ، استوک ورکهای سیلیسی سولفیدی و سنگهای بشدت دگرسانشدهرخنمون یافته است . پهنای این زون طلا دار در حدود ۲۰۰ متر بوده وگسترشطولی آن به ۶۰۰ متر بالغ می شود.

۵) محدوده کانیسازی خاور بال دره :

این محدوده در واقعادامه جنوبی زون مینرالیزه نقدوز بوده وبه شکل یک زون سیلیسی شدهبا راستای تقریبی N20W وشیب۶۵-۸۰ درجه به سمت شرق از ساحل جنوبیرودخانه اهر آغاز شده و تا ارتفاعات مشرف بر آن قابل تعقیب است.

به منظور بررسیژئوشیمی سنگهای نفوذی و آتشفشانی منطقه مورد مطالعه به ترتیب ۳۰و۷نمونه به روش XRF مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته است. بر اساسنمودارهاینامگذاری شیمیایی ترکیب عمده توده نفوذی مورد مطالعه در محدودهمونزوگرانیت قرار می گیرد و سنگهای آتشفشانی نیز عموما” دارای ترکیبآندزیتمی باشد.

پراکندگی انواعسنگهای پلوتونیک منطقه با توجه به نمودارسیلیس در مقابل مجموع آلکالی(K2O+Na2O) در محدوده ساب آلکالن متمرکز میباشد و بر اساس نمودار AFM سنگهای مزبور غنی شدگی آهن نداشته وبطرفقطب Aتمایل دارند و در محدوده کالکوآلکالن قرار می گیرند. بر مبناینمودارANK/ACNKسنگهای نفوذی منطقه درمحدوده متاآلومینوس قرار می گیرند.

فعالیتهای اکتشافیانجام شده:طراحی و تعیین نقاط حفر ترانشه بر روی رگه های سیلیسیو زون مینرالیزه محدوده اکتشافی با فواصل تقریبی ۳۰ متر و اقدام بهحفر ترانشه با استفاده از دو دستگاه کمپرسور و کارگران محلی کهحدود۵ ماه بطول انجامید . در نتیجه این عملیات مجموعا” تعداد ۹۵ ترانشهاکتشافیبطول کلی ۱۳۰۰ متر و به حجم ۹۰۰ متر مکعب بر روی رگه های سیلیسی وزونمینرالیزه محدوده۹ کانسار حفر گردید .

نمونه گیری از محلترانشهها بصورت کانالی و یا از دیواره ترانشه ها و بر اساس تفکیک زونهایدگرسانیو کانی سازی صورت گرفته است . بطوریکه از هر واحد دگرسانی و مینرالیزهمیزان ۵ کیلوگرم نمونه برداشت و در کیسه های جداگانه ریخته و کدگذاریشد .

در مجموع تعداد ۴۳۱نمونه از محل ترانشه ها و تعداد ۶۳ نمونه نیز از قسمتهای مختلف رگه بطور سطحی برداشت شده است .