فیلتر های کاربردی دیده بان بورس برای سرمایه گذاری ایمن تر

فیلتر های بازار بورس

برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بازار بورس ایران شما میتوانید بیش از ۷۰ فیلتر کاربردی استفاده کنید

 اگر کمی تجربه کسب کنید می توانید همیشه سرمایه گذاری موفقی در بورس داشته باشید. این ۷۰ فیلتر کاربردی بورس تاثیر زیادی در یک سرمایه گذاری موفق دارد و خیلی از سرمایه گذاران موفق از این فیلترها برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند.

برای توضیحات بیشتر سعی کرده ایم برای آموزش سرمایه گذاری در سایت مرکز درس، فیلترهای کاربردی که تاثیر مثبتی بر عملکرد سرمایه گذاری شما در بورس دارد را لیست کنیم. امیدواریم با این فیلترها بتوانید معاملات موفقی داشته باشید.

فیلتر کاربردی شماره ۱ :

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; gainSum += rec.gain; lossSum += rec.loss; } var averageGain=gainSum /period; var averageLoss=lossSum / period; // Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period; averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period; rec.averageGain=averageGain; rec.averageLoss=averageLoss; } // Calculate RSI var RS = 0; // Relative strength var RSIndex = 0; // Relative strength index for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 – 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi==”undefined”) CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20) return true; else return false; }()

فیلتر کاربردی شماره ۲ :

نمادهایی که در ۶ روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.


var a=0

var i=0

true==function()

{

for (i=0;i<=5;i++) { if((pl)<=[ih].PriceMin) { a++ } } if (a==6) { return true; } else { return false; } }()


فیلتر کاربردی شماره ۳ :

نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در ۳ روز اخیر بزرگتر از ۳۰ میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.


true==function()

{

var i;

var a=0;

for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>30000000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()


فیلتر کاربردی شماره ۴ :

حجم فروش حقوقی بیش از دو برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از ۵۰ و حجم معامله بیش از نیم برابر حجم مبنا می باشد. این فیلتر هم برای سرمایه گذاری در بورس و پیدا کردن سهم های مناسب کاربردی می باشد.


(ct).Sell_N_Volume>=2*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume>=(0.2* (bvol))

&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>50 && (tvol)>0.5 *(bvol)


فیلتر کاربردی شماره ۵ :

بیش از نصف خرید در بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است. (این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار ما معلمله کنندگان قرار می دهد)

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر کاربردی شماره ۶ :
نمادهایی که حقوقی بیشتر از میانگین حجم معاملات سه ماهه بورس در روز جاری فروخته.

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی شماره ۷ :
بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در معاملات بورس را نشان می دهد.

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی شماره ۸ :
بیشترین درصد مثبت آخرین و پایانی در معاملات بازار را نشان می دهد.

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی شماره ۹ :
این فیلتر کاربردی سهم هایی در بازار بورس را نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون داشته اند.

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

فیلتر کاربردی شماره ۱۰ :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش زیر ۲ میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

فیلتر کاربردی شماره ۱۱ :
این فیلتر کاربردی سهم هایی در بورس را نشان می دهد که صف فروش بالای ۲ میلیون داشته اند.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=2000000

فیلتر کاربردی شماره ۱۲ :
سهم هایی که قیمت پایانی ۱٫۵ درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار را داشته باشند نشان می دهد.

۱.۰۱۵*(pc)>=(pl)

فیلتر کاربردی شماره ۱۳ :
سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی آن ها ۳ درصد بزرگتر از آخرین معامله در بازار باشد.

۱.۰۳*(pl)<=(pc)

فیلتر کاربردی شماره ۱۴ :
این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت ۱+ و قیمت پایانی ۱- دارند را نشان می دهد.

(plp)>1&&(pcp)<-1

فیلتر کاربردی شماره ۱۵ :

صف فروش ۲ برابر حجم مبنا در بورس با این فیلتر قابل مشاهده است.

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۱۶ :
نمایش سهم هایی که اختلاف قیمت بیشتر از ۳ درصد در بازار بورس دارند. به عبارت دیگر این فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها ۳ درصد بیشتر از قیمت پایانی است را نشان می دهد.

۱.۰۳*(pl)>=(pc)

فیلتر کاربردی شماره ۱۷ :
صف خرید کم حجم از این فیلتر قابل مشاهده است.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۱۸ :
آستانه صف خرید در بازار بورس را نشان می دهد. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس یک فیلتر کاربردی می باشد.

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

فیلتر کاربردی شماره ۱۹ :
سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر در بورس شده است را نشان می دهد. (خیلی از سهامداران از این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس استفاده می کنند)

true==function()

{

var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;

var ipos;

for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)

min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;

};

if((pl)<minprice()) {="" return="" true;="" }="" else="" false;="" }()<="" pre="">

فیلتر کاربردی شماره ۲۰ :

سهم هایی که قیمت آنها ۱۰ درصد کمتر از ۲۰ روز پیش می باشد (حداکثر می توانید تا ۲۱ روز قبل در بازار بورس را ببینید)

[ih][20].PClosing < (pl) - ((pl) * 0.1)

فیلتر کاربردی شماره ۲۱ :
سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف را نشان می دهد. (این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس فاکتور خوبی است و سهم های در حال رشد را نشان می دهد)

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)

  minimum=[ih][n].PriceMin;

return minimum;

};

// Calculation Volume of 3 days

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

  V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

// Calculation Volume of 14 days

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

  V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

//Calculation Stochastic

var Stochastic=function()

{

var HighestHigh=0;

var LowestLow=0;

var x;

var Stoch=0;

for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)

    {

      HighestHigh=[ih][x].PriceMax;

    }

  if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)

    {

      LowesLow=[ih][x].PriceMin;

    }

}

Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);

return Stoch;

};

if(

// soudi

(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // afzayesh hajm && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()

// estok paeen

&& Stochastic()<=20 // tedad moamele && (tno)>20

// hajm mabna

&& (bvol)<=100000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی شماره ۲۲ :
سهام صعودی که چند روز اصلاح کردن و دوباره قصد صعود دارن و در بازار بورس حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند. این فیلتر برای سرمایه گذاری در بورس سهم های مستعد رشد را نشان می دهد.

true==function()

{

var MaxPriceOfMonth=function()

{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;

for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;

};

var IncrementalVolume=function()

{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;

for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)

{return 1;

}

};

if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی شماره ۲۳ :
باکس سنگین خرید در بورس را نشان می دهد.

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر کاربردی شماره ۲۴ :
این فیلتر فیلترکف ماهیانه در بازار را نشان می دهد.

true==function()

{

//Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)

  minimum=[ih][n].PriceMin;

(cfield0)= minimum;

(cfield1)=(pc)-minimum;

(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;

return minimum;

};

if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی شماره ۲۵ :

سهام کوچک که حقوقی در اون سهم بیشتر از فروش خرید داشته باشه و بیش از ۳۰ درصد حجم امروز را حقوقی خریده است که برای سرمایه گذاری در سهم فیلتر کاربردی می باشد.

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol)

فیلتر کاربردی شماره ۲۶ :
سهامی که ۴ روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر کاربردی شماره ۲۷ :
نسبت حجمی در دیده بان بازار بورس را نشان می دهد.

true==function()

{

var PeriodicVolume=function(period)

{

var Vol=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<period; n++)="" vol="(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2;" return="" vol;="" };="" (cfield0)="Math.round(PeriodicVolume(3));" (cfield1)="Math.round(PeriodicVolume(14));" (cfield2)="Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14));" if(periodicvolume(3)="">=20*PeriodicVolume(14))

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()</period;>

فیلتر کاربردی شماره ۲۸ :
این فیلتر شناسایی جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی در سهم مورد نظر را نشان می دهد. فیلتر مهمی برای سرمایه گذاری در بورس می باشد که سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند.

true==function()

{

if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

فیلتر کاربردی شماره ۲۹ :
امحاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

true==function()

{

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

  V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

  V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;

return true;

}()

true==function()

{

 var CalculateRSI =function(period){

 var len=20;

 for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {

 rec.gain=change;

 rec.loss=0;

 }

 else

 {

 rec.gain=0;

 rec.loss=-change;

 }

 }

 var gainSum=0;

 var lossSum=0;

 for (var i = 0; i < period; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 gainSum += rec.gain;

 lossSum += rec.loss;

 }

 var averageGain=gainSum /period;

 var averageLoss=lossSum / period;

 // Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values

 for (var i = period + 1; i < len; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;

 averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

 rec.averageGain=averageGain;

 rec.averageLoss=averageLoss;

 }

 // Calculate RSI

 var RS = 0; // Relative strength

 var RSIndex = 0; // Relative strength index

 for (var i = period + 1; i < len; i++) {

 var rec=[ih][len-1-i];

 RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;

 RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);

 rec.rsi=RSIndex;

 }

 };

 if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")

 CalculateRSI(14);

(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);

 return true;

}()

فیلتر کاربردی شماره ۳۰ :

تعداد فروشندگان بیشتر از ۲ برابر تعداد خریداران در یک سهم در بازار بورس را نشان می کند.

۲*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

فیلتر کاربردی شماره ۳۱ :
سهم هایی که کمترین قیمت ۳ روز گذشته را در بازار بورس داشته باشند را نشان می دهد.

(pl)<[ih][2].PriceMin && (pl)<[ih][1].PriceMin && (pl)<[ih][0].PriceMin

فیلتر کاربردی شماره ۳۲ :
حقوقی بیش از ۶۰ درصد حجم معامله در بازار را خرید کرده است را نشان می دهد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس می باشد و سهم های خوبی را نشان می دهد.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.6

فیلتر کاربردی شماره ۳۳ :
این فیلتر سهام صعودی که احتمال رشد در بورس داشته باشد را نشان می دهد. برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس حتما از این فیلتر استفاده کنید.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

فیلتر کاربردی شماره ۳۴ :
سهم هایی که آخرین قیمت معامله آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند.

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

فیلتر کاربردی شماره ۳۵ :

فیلتر صف فروش

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

فیلتر کاربردی شماره ۳۶ :
سهم هایی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا در بورس دارند را نشان می دهد.

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۳۷ :
فیلتر صف خرید

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

فیلتر کاربردی شماره ۳۸ :
سهامی را در بورس نشان می دهد که با اختلاف مثبت از پایانی در حال معامله در بازار هستند.

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۳۹ :
سهم هایی که نوسان بیش از ۵ درصد در روز داشته باشند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

فیلتر کاربردی شماره ۴۰ :

پی بر ای کمتر از صفر (شرکت های زیان ده در بورس)

(pe)<0

فیلتر کاربردی شماره ۴۱ :
صف خرید بیش از ۳ برابر حجم مبنا

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۴۲ :
صف فروش بیش از ۳ برابر حجم مبنا

(po1) == (tmin) && (qo1)>=3*(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۴۳ :
قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از ۳ برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از ۲ برابر حجم مبنا در بورس است را مشخص می کند.

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی شماره ۴۴ :
قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

(pc)<(py)

فیلتر کاربردی شماره ۴۵ :

قیمت آخرین معامله سهم ها کمترین قیمت روز باشد.

(pmin)==(pl)

فیلتر کاربردی شماره ۴۶ :
سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از ۵۰ برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر کاربردی شماره ۴۷ :
صف خرید ۵ برابر حجم مبنا باشد.

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

فیلتر کاربردی شماره ۴۸ :
فیلتری که فشار فروش حقیقی و حقوقی در بورس را نشان می دهد.

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر کاربردی شماره ۴۹ :
افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است و فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی شماره ۵۰ :

سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

فیلتر کاربردی شماره ۵۱ :
این فیلتر کف قیمتی سه ماهه یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم هم افزایش پیدا کرده است. این فیلتر برای سرمایه کذاری در بورس خیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&

(tvol) >= (bvol) &&

(tvol) >200000

فیلتر کاربردی شماره ۵۲ :
این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا معروف می باشد. سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0

فیلتر کاربردی شماره ۵۳ :
این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد که برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس خیلی از تریدرها از این فیلتر استفاده می کنند.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

فیلتر کاربردی شماره ۵۴ :
این فیلتر سهم های نوسانی را نشان می دهد و سهم هایی را معرفی می کند که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز ۵ درصد نوسان دارند.

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100>5)

فیلتر کاربردی شماره ۵۵ :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در ۵ روز گذشته منفی معامله شده اند.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

فیلتر کاربردی شماره ۵۶ :
این فیلتر کاربردی مقدار استوکاستیک (Stochastic) نمادها در بورس را نشان می دهد.

در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)

true == function ()                                             
{                                                   
var max = [ih][0].PriceMax; 
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                              
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; } 

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3

(cfield1)= AdvRoundColor(K,1) 

(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)

return true; 
}
()

فیلتر کاربردی شماره ۵۷ :
این فیلتر کاربردی مقدار سی سی آی (CCI) نمادها در بورس را نشان می دهد.

در این فیلتر مقادیر در فیلد C0 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید.

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++) 
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

فیلتر کاربردی شماره ۵۸ :
این فیلتر کاربردی مقدار اندیکاتور ویلیامز (Wiliams) در بورس را نشان می دهد.

در این فیلتر مقادیر در فیلد C2 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار R بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است)

true == function ()                                            
{                                                   
var max = [ih][0].PriceMax; 
var min = [ih][0].PriceMin; 

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)                              
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)

max = [ih][ipos].PriceMax; }

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)

min = [ih][ipos].PriceMin; }

R = (max - (pc)) /(max - min) * -100

(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)           

return true; 
}
()

فیلتر کاربردی شماره ۵۹ :
فیلتر کاربردی میانگین متحرک یکی از فیلترهای بسیار مهم در بازار بورس می باشد.

حتما از این فیلتر کاربردی و مهم استفاده نمایید.

فیلتر میانگین متحرک که در زیر قرار دارد سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک ۲۶ روزه باشد را نشان می دهد. عدد ۲۶ به دلخواه قابل تغییر است.

true==function()
{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=26 ;
var N=D-1 ;
var n ;

for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
(cfield0)= Math.round(PriceN())
return true;
}
else
{
return false;
}
(cfield0)= PriceN()
}()

فیلتر کاربردی شماره ۶۰ :

این فیلتر mfi سهم های بازار بورس را نشان می دهد و برای نوسانگیری استفاده می شود.

بر این اساس سهم هایی که mfi زیر ۲۰ داشته باشند یعنی اشباع فروش در آن ها اتفاق افتاده و برای خرید مناسب هستند و سهم هایی که mfi بالای ۸۰ داشته باشند یعنی اشباع خرید آن ها اتفاق افتاده و برای فروش مناسب هستند.

فیلتر ام اف آی (mfi) یکی از فیلتر های بسیار کاربردی و نوسان گیری در بورس است.

true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

فیلتر کاربردی شماره ۶۱ :
با این فیلتر می توانید فقط سهم های پورتفوی خود را مشاهده فرمایید.

توجه داشته باشید به جای نمادهای ذکر شده نمادهای خود را وارد کنید و در صورتی که نمادهای شما چند نماد می باشد به صورت زیر کد را کپی کرده و نماد خود را اضافه کنید.

(l18).indexOf("خودرو") == ۰ || (l18).indexOf("پسهند") == ۰

فیلتر کاربردی شماره ۶۲ :
فیلتر کاربردی حجم های مشکوک در سایت دیده بان بازار بورس یکی از فیلترهایی است که مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد.

از فیلتر زیر می توانید برای مشاهده حجم های مشکوک بازار استفاده فرمایید.

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر کاربردی شماره ۶۳ :
این فیلتر شرکت های زیان ده بورس را نشان می دهد. از طریق کد ساده زیر می توانید شرکت های زیان ده بازار بورس را مشاهده فرمایید.

(eps)<0

فیلتر کاربردی شماره ۶۴ :
این فیلتر کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز سهم دو برابر میانگین حجم ماهانه می باشد.

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم قابل توجهی معامله شده اند.

true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) (cfield0)=Math.round((tvol)/avg30) if ((tvol)>2*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

فیلتر کاربردی شماره ۶۵ :

فیلتر کاربردی زیر به نام فیلتر پول هوشمند شناخته می شود.

البته باید توجه داشت فاکتورهای دیگری نیز می بایست برای ورود پول هوشمند در نظر گرفته شود.

با توجه به موارد ذکر شده از فیلتر زیر می توانید به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند استفاده کنید.

(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)

فیلتر کاربردی شماره ۶۶ :
فیلتر کاربردی زیر فیلتر نمایش معاملات بلوکی می باشد.

برای اینکه بدانید کدام نمادها در بازار بورس معاملات بلوکی داشته اند این فیلتر را در سایت دیده بان بازار کپی نمایید.

(l18)[(l18).length-1]=='2'

فیلتر کاربردی شماره ۶۷ :
فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف فروش داشته اند.

برای مشاهده سهم هایی که صف فروش ۳ روزه داشته اند این فیلتر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday > [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی شماره ۶۸ :
فیلتر کاربردی زیر فیلتر سهم هایی است که حداقل ۳ روز صف خرید در آخرین قیمت داشته اند.

برای مشاهده سهم هایی که صف خرید ۳ روزه در بورس داشته اند این فیلتر برای استفاده سرمایه گذاران کد نویسی شده است.

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

فیلتر کاربردی شماره ۶۹ :
این فیلتر کاربردی بازار بورس سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی در آن می باشد.

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

فیلتر کاربردی شماره ۷۰ :

فیلتر زیر یک فیلتر کاربردی برای مشاهده سهم های فرابورسی می باشد.

این فیلتر به فیلتر شرکت های فرابورسی معروف است.

(bvol) == 1

فیلتر کاربردی شماره ۷۱ :
فیلتر کاربردی زیر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل یک روز قبل صف خرید داشته اند.

این فیلتر صف خرید روز قبل در بورس نامید می شود.

[ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

فیلتر کاربردی شماره ۷۲ :
فیلتر کاربردی زیر فیلتر کندل دوجی یا صلیب میباشد و سهم هایی با کندل صلیب یا دوجی را نشان میدهد.

(pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py) > (pf)

فیلتر کاربردی شماره ۷۳ :
این فیلتر کاربردی و مهم فیلتر کندل چکش می باشد.

این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که کندل چکش ساخته اند بسیار کاربردی است.

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

فیلتر کاربردی شماره ۷۴ :
از مهمترین فیلترهای کاربردی بورس فیلتر کندل چکش معکوس می باشد و با کد زیر قابل مشاده می باشد.

(pc) > (pl) && (pmax) > (pmin) && (py) > (pl) && (py)>= (pf) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) > (pl) && (tno) > 1

فیلتر کاربردی شماره ۷۵ :

فیلتر کاربردی زیر فیلتر دوجی سنجاقک می باشد.

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

فیلتر کاربردی شماره ۷۶ :
این فیلتر کاربردی بورس سهم های مثبت را نشان می دهد.

سهم هایی که در قیمت پایانی بین ۲ مثبت و ۴ مثبت در بازار بورس در حال معامله هستند.

(plp) <= 4 && (plp) >= 2
</minprice())>