معرفی نمادهای پرکاربرد و معروف در HTML + نحوه نوشتن

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم در مورد نماد هایی که در html استفاده می شوند صحبت کنیم.بسیاری از نمادهای ریاضی، تخصصی و ارزی وجود دارند که روی صفحه کلید معمولی وجود ندارند. برای اضافه کردن چنین نمادهایی به صفحه وب باید از اسامی موجودیت های html استفاده کنیم.

اگر هیچ نام موجودیتی وجود نداشته باشد، می توانید از مرجع عددی، دسیمال یا هگزا دسیمال موجودیت استفاده کنید.

مثال

<!DOCTYPE html>

      <html>

       <body>

          <h3>The Currency Symbols</h3>

                   <p>This is Indian Rupee symbol <b>₹<b></p>

         <p>This is Euro symbol <b>€</b></p>

         <p> This is Dollar symbol <b$</b></p>

       </body>

    </html>

خروجی

آموزش نمادها در HTML

نمادهای ریاضی پشتیبانی شده در HTML

کاراکتر عدد موجودیت توضیحات

&#8704;

&forall;

به ازای هر

&#8706;

&part;

تفاوتی جزئی

&#8707;

&exist;

وجود دارد

&#8709;

&empty;

مجموعه خالی

&#8711;

&nabla;

نابلا

&#8712;

&isin;

عضویت

&#8713;

&notin;

عدم عضویت

&#8715;

&ni;

حاوی عنصر

&#8719;

&prod;

حاصل ضرب nتایی

&#8721;

&sum;

حاصل جمع nتایی

نمادهای یونانی پشتیبانی شده در HTML

کاراکتر عدد موجودیت توضیحات
Α

&#913;

&Alpha;

حرف آلفای بزرگ یونانی
Β

&#914;

&Beta;

حرف بتای بزرگ یونانی
Γ

&#915;

&Gamma;

حرف گامای بزرگ یونانی
Δ

&#916;

&Delta;

حرف دلتای بزرگ یونانی
Ε

&#917;

&Epsilon;

حرف اپسیلون بزرگ یونانی
Ζ

&#918;

&Zeta;

حرف زتای بزرگ یونانی

تعدادی از نمادهای مهم پشتیبانی شده در HTML

کاراکتر عدد موجودیت توضیحات
©

&#169;

&copy;

نشان کپی رایت
®

&#174;

&reg;

نشان ثبت تجاری

&#8364;

&euro;

نشان یورو

&#8482;

&trade;

علامت تجاری

&#8592;

&larr;

فلش به سمت چپ

&#8593;

&uarr;

فلش به سمت بالا

&#8594;

&rarr;

فلش به سمت راست

&#8595;

&darr;

فلش به سمت پایین

&#9824;

&spades;

خال پیک سیاه

&#9827;

&clubs;

خال گشنیز سیاه

&#9829;

&hearts;

خال دل سیاه

&#9830;

&diams;

خال خشت سیاه