تکنیک ها / لحیم کاری

MarkazeDarsDefault.jpg

لحیم‌کاری کاربرد فلز مذاب برای چسبانیدن سطح یک فلز جامد با استفاده از پدیده نفوذ است که به کمک یک محلول شیمیایی عملی می‌شود و برای اتصال فلزها به‌کار می‌رود.

لحیم‌کاری بر دو نوع نرم و سخت انجام می‌پذیرد که اختلاف این دو در دمای انجام‌است .