آموزش استفاده از تگ area در زبان HTML

معرفی تگ area

تگ <area> نواحی قابل کلیک یا فعال دارای لینک را در داخل نقشه=تصویر (image-map) تعریف می کند. اگر بر روی این نواحی کلیک کنید، برخی رویدادها مانند باز کردن تصویر جدید، URL جدید و … اجرا می شود. این تگ همیشه با عنصر <map> استفاده می شود.

در داخل نقشه تصویر، می توان با استفاده از چندین عنصر <area> در یک عنصر <map> نواحی مختلف را به مکان های مختلف لینک داد.

عنصر <area> همراه با ویژگی های (ضروری) shape و coords تعریف می شود. صفت shape شکل هندسی ناحیه را مشخص می کند؛ مانند: مستطیل، دایره، مربع و چند ضلعی. صفت coords مختصات نواحی داخل تصویر را مشخص می کند.

نقشه تصویر (image-map) چیست؟

یک نقشه تصویر به عنوان یک تصویر گرافیکی همراه با نواحی فعال تعریف می شود به گونه ای که وقتی کاربر روی آن ناحیه کلیک کند، می تواند به مکان های مختلف لینک شود. برای ایجاد یک نقشه تصویر، موارد زیر را لازم داریم:

  • یک عنصر <img> با صفت usemap که مقدار آن نام یک نقشه معتبر را تعیین می کند.
  • عنصر <map> با صفت name که مقدار آن باید برابر با مقدار صفت usemap در عنصر <img> باشد.
  • یک یا چند عنصر <area> در داخل یک عنصر <map> که نواحی قابل کلیک را در یک نقشه تصویر ایجاد می کنند.

ساختار تگ area

<area shape=”” coords=”” href=””>

در جدول زیر برخی از مشخصات تگ <area> آورده شده است:

بلوکی نمایش
فقط تگ شروع دارد. (تگ پایان ممنوع است) تگ شروع / تگ پایان
نقشه تصویر کاربرد

مثال

<!DOCTYPE html>

<html>

 <head>

<title>HTML Area tag</title>

<style>

  body{

  margin-left: ۲۵۰px;}

</style>

  </head>

 <body>

 <h2>Example of HTML Area tag</h2>

<img src=”image1.png” usemap=”#web”>

<map name=”web”>

<area shape=”rect” coords=”۶۶,۱۱۷,۱۳۱,۱۶۸″ href=”https://www.javatpoint.com/html-tutorial”>

<area shape=”rect” coords=”۱۹۹,۳۶,۲۷۷,۸۵″ href=”https://www.javatpoint.com/css-tutorial”>

<area shape=”rect” coords=”۳۳۰,۱۰۷,۴۰۶,۱۵۹″ href=”https://www.javatpoint.com/bootstrap-tutorial”>

<area shape=”rect” coords=”۱۹۹,۱۸۵,۲۶۷,۲۳۶″ href=”https://www.javatpoint.com/javascript-tutorial”>

 </map>

 </body>

</html>

آموزش استفاده از تگ area در زبان HTML

ویژگی های تگ area

ویژگی های خاص تگ <area>

توضیحات مقدار ویژگی
در صورت عدم نمایش تصویر یک متن جایگزین در مرورگر نمایش داده می شود. متن Alt
مختصات بالا سمت چپ و پایین سمت راست یک مستطیل را تعریف می کند. x1,y1,x2,y2 (مستطیل) coords
مختصات دایره را تعریف می کند. x,y شعاع (دایره)
رأس های چند ضلعی را تعیین می کند. x1,y1,x2,y2,x3,y3,.. (چند ضلعی)
مقصد لینک را برای ناحیه فعال تعیین می کند. لینک href
لینک در پنجره جدید باز می شود.

_blank

Target
لینک در قاب والد باز می شود.

_parent

لینک در پنجره فعلی باز می شود.

_self

لینک با عرض کامل در همان پنجره باز می شود.

_top

در یک قاب باز می شود. (در ۵ HTML پشتیبانی نمی شود) نام قاب
ناحیه پیش فرض را تعیین می کند (مستطیلی شکل). Default Shape
ناحیه مستطیلی شکل مشخص می کند. Rect
ناحیه دایره ای تعریف می کند. Circle
ناحیه چند ضلعی را تعریف می کند. Poly
یک لینک برای دانلود منبع تعریف می کند. اسم فایل download
رابطه بین سند فعلی و سند لینک شده را مشخص می کند. alternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag

rel HTML Tags List

زبان منبع لینک شده را مشخص می کند. کد زبان hreflang HTML Tags List
نوع MIME منبع لینک شده را مشخص می کند. (در ۵ HTML پشتیبانی نمی شود) نوع رسانه type HTML Tags List

ویژگی های عمومی تگ <area>

تگ <area> از ویژگی های عمومی در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی های رویداد

تگ <area> از ویژگی های رویداد در HTML پشتیبانی می کند.

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<area> بله بله بله بله بله