آموزش کار با حلقه while در php

حلقه while یک بلوک از کد نویسی را در حالی اجرا می کند که یک شرط درست باشد.

سینتکس حلقه while

while (condition)

{

code to be executed;

}

مثال

$i=1;

while($i

{

echo “The number is ” . $i . “
”;

$i++;

}

?>

خروجی

The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5

در مثال بالا؛ i$ مقدار ۱ = را اتخاذ میکند؛ اکنون در حالی که مقدار

($i

می باشد، شرط while بررسی می شود. این بدان معناست که کد ۵ بار اجرا می شود و عبارت به صورت خط به خط اجرا می شود.

به دست آوردن حاصل جمع ۱ تا ۱۰۰ با استفاده از حلقه while:

$i=1;

$sum=0;

while($i

{

$sum=$sum+$i;

$i++;

}

echo “Sum= ” . $sum;

?>

خروجی کد نویسی بالا به صورت زیر است:

Sum = 5050

در مثال بالا، متغیر i$ مقدار ۱= را اتخاذ می کند؛ در ابتدا sum$ مقدار ۰ را اتخاذ می کند. ما می خواهیم مقدار ۱ تا ۱۰۰ را با استفاده از حلقه while به دست آوریم.

تا زمانی که شرط برقرار باشد, عبارت

($sum=$sum+$i)

اجرا می شود و مقدار به اندازه

($i++)

افزایش می یابد.

بنابراین خروجی ۵۰۵۰ به دست می آید.

WAP برای شمارش طول و حاصل جمع اعداد وارد شده:

@$num=$_GET[‘num’];

$sum=0;

$rem=0;

$len=0;

while((int)$num!=0)

{

$len++;

$rem=$num%10;

$sum=$sum+$rem;

$num=$num/10;

}

echo “Length of given digit= ” . $len.”
”;

echo “Sum of given digit= ” . $sum;

?>

Enter Your digit

خروجی کد بالا به صورت زیر است:

حلقه while

در مثال بالا؛ ابتدا یک فرم و یک باکس متنی را با استفاده از اسکریپت HTML ایجاد می کنیم. این فرم طول و حاصل جمع مقداری که توسط کاربر وارد می شود؛ به دست می دهد.

همان طور که مقداری توسط کاربر وارد می شود؛

$_GET[ ]

مقدار را از یک فرم جمع آوری می کند. درون اسکریپت پی اچ اپی ما سه متغیر

$sum، $rem، $len

که تعریف کرده ایم که به ترتیب مقادیر (۰,۰,۰) را اتخاذ می کنند.