تشخیص نوع پیام از روی رنگ در نرم افزار دیگسایلنت

در این مقاله از مرکز درس می خواهیم یک سری ترفند های نرم افزار دیگسایلنت را به شما معرفی کنیم که تشخیص پیام از روی رنگ آن است.

رنگ پیام ها در دیگسایلنت

تشخیص نوع پیام از روی رنگ در نرم افزار دیگسایلنت

در پنجره خروجی متن ها با رنگ های مختلفی نوشته می شوند که هر رنگ دارای معنی خاص خود می باشد. در این قسمت رنگ متن ها معرفی میگردند که عبارتند از :

متن با رنگ قرمز نشان دهنده پیام های خطا می باشد.

متن با رنگ سبز نشان دهنده پیام های اطلاعاتی درباره وضعیت نرم افزار می باشد.

متن با رنگ قهوه ای نشان دهنده پیام های هشدار می باشد.

متن با رنگ آبی نشان دهنده پیام های پروتکل می باشد

متن با رنگ سیاه نشان دهنده پیام های خروجی محاسبات می باشد

علاوه بر متن ای نمایش داده شده، در این پنجره هنگام انجام محاسبات می توان نتایج را بصورت نموداری نیز مشاهده نمود. مثلا در شکل زیر نمودار میله ای افت ولتاژ باسبار ها در اثر آنالیز رخداد بر روی ترانسفور ماتور ها را مشاهده می کنید

تشخیص نوع پیام از روی رنگ در نرم افزار دیگسایلنت

در نمودار میله ای رنگ ها بدین شرح می باشند:

رنگ سبز وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده در حد قابل قبول باشد.

رنگ آبی وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده کمتر از مقدار قابل قبول باشد.

رنگ قرمز وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده بیشتر از مقدار قابل قبول باشد.

هاشور وقتی بکار می رود که مقدار محاسبه شده بسیار بالاتر از مقدار قابل قبول باشد و نتوان مقدار دقیق آن را نمایش داد.