آموزش کار با لیست توضیحات در HTML

لیست توضیحات یا لیست تعریف موارد لیست را در قالب تعریف مانند فرهنگ لغت نشان می دهد. از تگ های <dl>، <dt> و <dd> برای تعریف لیست توضیحات استفاده می شود.

  1. تگ <dl> یک لیست توضیحات، تعریف می کند.
  2. تگ <dt> یک اصطلاح داده تعریف می کند.
  3. تگ <dd> تعریف داده (توضیحات) را تعیین می کند.

<dl>

  <dt>HTML</dt>

  <dd>is a markup language</dd>

  <dt>Java</dt>

  <dd>is a programming language and platform</dd>

 <dt>JavaScript</dt>

 <dd>is a scripting language</dd>

  <dt>SQL</dt>

  <dd>is a query language</dd>

</dl>

خروجی

HTML

is a markup language

Java

is a programming language and platform

JavaScript

is a scripting language

SQL

is a query language

مرورگرهای پشتیبان

نام عنصر chrome browser Chrome ie browser IE firefox browser Firefox opera browser Opera safari browser Safari
<dl> بله بله بله بله بله
بیشتر بخوانید :   طلا در برگزيده تفسير نمونه